Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycena nieruchomości

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik moze odliczyć wydatki poniesione w 2003 r. na wpłatę wkładu budowlanego do Spółdzielni mieszkaniowej z tutułu przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe - spółdzielcze prawo do lokalu oraz czy odliczeniu podlega wydatek poniesiony na wycenę wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawę.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. wnieśli Państwo wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej i zawarli umowę dnia 05.12.2003 r. o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz ponieśli wydatek na wycenę wartości lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ...

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając w oparciu o przepisy art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze informacji skierowanej do Pana w piśmie Nr PM/436-16/2003 z dnia 19 września 2003 r. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r ...

dotyczy możliwości ustalenia w oparciu o wycenę biegłego wartości początkowej nieruchomości zakupionej w listopadzie 2001 r., a następnie remontowanej i modernizowanej z przeznaczeniem na wynajem oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 %

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w drodze kupna stanowi cena nabycia, którą - zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Dotyczy: 1/ prawidłowego ustalenia wartości początkowej budynku handlowo-mieszkalnego, którego parter jest wynajmowany,nabytego w1996r. w drodze spadku oraz stawki amortyzacyjnej dla tego budynku; 2/ prawidłowego ustalenia wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i stawki amortyzacyjnej

W myśl przepisu art.22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm./ kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /odpisy amortyzacyjne/ dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22o, z uwzględnieniem art.23. Art. 22a ust.1 pkt 1ustawy o po ...

Według jakich stawek opodatkowane są usługi: a) wycena lokali mieszkalnych wraz z gruntem, lasów, drzew, rolnych nieruchomości gruntowych wraz z ich częściami składowymi (budynki, budowle, zadrzewienia śródpolne, urządzenia) PKWiU 70.31.11.-00 b) wycenia działek budowlanych przeznaczonych w miejscowym planie pod zabudowę mieszkalną PKWiU 70.31.12-00 c) wycena budynków i budowli niemieszkalnych oraz lokali użytkowych takich jak: sklepy, biura, garaże itp. PKWiU 70.31.12-00 d) wycena majątku firmy (maszyny, urządzenia, nieruchomości itd.) przed połączeniem lub przed jej przejęciem PKWiU 74.14.12-00 e) wycena maszyn i urządzeń związana z pośrednictwem przy ich sprzedaży PKWiU 74.84.14-00 f) usługi w zakresie inwentaryzacji nieruchomości (pomiary, szkice obejmujące plany kondygnacji itd.) zmierzające również do ustalenia odrębności lokali oraz wszelkie czynności z tym związane wykonywane w ramach zadań zleconych PKWiU 74.20.22-00 g) wycena działek budowlanych pod zabudowę niemieszkalną PKWiU 70.31.14-00.20 h) wycena nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności na zlecenie kredytodawcy PKWiU 67.13.10-00.10 i) wycena nakładów najemcy lub dzierżawcy ulepszających wartość rynkową nieruchomości mieszkalnych PKWiU 70.31.11-00.20 j) wycena nakładów najemcy lub dzierżawcy ulepszających wartość rynkową nieruchomości niemieszkalnych PKWiU 70.31.13-00.20

W ramach działalności gospodarczej podatnik świadczy usługi: a) wycena lokali mieszkalnych wraz z gruntem, lasów, drzew, rolnych nieruchomości gruntowych wraz z ich częściami składowymi (budynki, budowle, zadrzewienia śródpolne, urządzenia) PKWiU 70.31.11.-00 b) wycenia działek budowlanych przeznaczonych w miejscowym planie pod zabudowę mieszkalną PKWiU 70.31.12-00 c) wycena budynków i budowli nie ...

Jaką stawką opodatkować wycenę nieruchomości dokonaną na rzecz organów administracji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 maja 2004 informuje, że świadczenie usług wyceny nieruchomości na zlecenie organów administracji państwowej i samorządowej jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli z tytułu wykonania tych c ...

Czy podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, przychody uzyskiwane z umowy zlecenia z Urzędu Miasta winna zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej czy do przychodów z tytułu umowy zlecenie?

W przypadku gdy zakres wykonywanych przez Panią, na rzecz Urzędu Miasta, wycen nieruchomości mieści się w zakresie prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, rozliczenie nie może być realizowane w ramach umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. W tym przypadku kwota uzyskana za wykonanie usługi stanowi u Pani przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez rzeczoznawców majątkowych w zakresie wyceny nieruchomości związanej ze sprzedażą działek budowlanych sfinalizowanych lub gdy sprzedaż nie została sfinalizowana?

Dnia 21 lutego 2005 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości związanej ze sprzedażą działek budowlanych. We wniosku przedstawiono stan faktyczny, z którego wynika że Gmina korzysta z usług rzecz ...

1) W jaki sposób należy wycenić odzyskany przez Spółkę majątek w postaci nieruchomości oraz urządzeń, który to majątek w okresie powojennym został przejęty na własność państwa a w toku używania stał się przedmiotem nakładów ? 2) W jaki sposób należy ustalić wynik na sprzedaży tego majątku w sytuacji, gdy jego właściciel i dotychczasowy użytkownik ustalili w drodze porozumienia wartość wzajemnych roszczeń z tytułu odszkodowania oraz z tytułu poniesionych w trakcie użytkowania nakładów ?

W nawiązaniu do pisma Urzędu Skarbowego i równocześnie do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego, stanowiących pisemne informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydane w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), a także w odniesieniu do pisma Spółki z dnia 02.10.2003 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, ...

Jak należy ustalić przychód ze sprzedaży nieruchomości (działek), w celu opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeżeli w umowie nie wyodrębniono ceny sprzedaży poszczególnych działek?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia częściowo informację udzieloną Państwu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków pismem z dnia 05.05.2004 r. Nr PB/415-27/04 na zapytanie Państwa z dnia 14.04.2004 r. dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowe ...

Generowanie strony w 4 ms