Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: data zapłaty

Kiedy mogę zaliczyć wydatki za czynsz, energię elektryczną i telefon do kosztów uzyskania przychodów, tj.: z dniem, w którym otrzymuję fakturę lub rachunek, czy z dniem ich zapłaty ?

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawodawca nie definiuje pojęcia koszty poniesione, to oznacza, że nie jest wymagane faktyczne dokonanie zapłaty, bez znaczenia również pozostaje fa ...

Momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku przekazania leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do sprzedaży komisowej.

Zgodnie z art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poprzez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 08 sty ...

dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do robót instalacyjnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek podatnika o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym w kwestii momentu pows ...

1. Kiedy nabywca otrzymujący fakturę VAT z adnotacją „towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu zapłaty” ma prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz kiedy sprzedawca powinien odprowadzić podatek należny? 2. W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku wynikającego z faktury zawierającej adnotację, zgodnie z którą sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanej rzeczy aż do momentu uiszczenia ceny przez nabywcę?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003 r. (data wpływu do urzędu – 18.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( ...

Czy usługi rozpoczęte pod rządami starej ustawy przed 30.04.2004 r. (np. załadunek towaru 28.04.2004 r., umowa ze spedytorem zawarta dzień wcześniej), a zakończona po 01.05.2004 r. (rozładunek 04.05.2004 r.) powinna być fakturowana wg starych zasad czy też zgodnie postanowieniami nowej ustawy. W jaki sposób zadeklarować w deklaracji VAT-7 za maj 2004 r. usługi transportowe zafakturowane ze stawką 0% w kwietniu br., dla których obowiązek podatkowy powstał dopiero w maju (brak zapłaty w okresie 30 dni od ich wykonania)?

Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Nowa ustawa ni ...


Czy spółka powinna rozpoznawać przychody z tytułu spłat wierzytelności nabytych na podstawie umowy cesji w momencie otrzymywania płatności poszczególnych rat, a koszty uzyskania przychodów będą stanowiły wydatki odpowiadające cenie nabycia poszczególnych rat?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony o znaki opłaty skarbowej w dniu 02.06.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wy ...

Czy istnieją podstawy prawne do wystawienia faktury korygującej ze stawka VAT 7% na zadanie wykonane do 30.04.2004r.?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik na podstawie zawartej umowy wykonał roboty budowlane (modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) w Firmie XXX, które do dnia 30.04.2004 roku opodatkowane były stawką VAT w wysokości 7%. W przedmiotowym piśmie Podatnik twierdzi, iż umowa na powyższe roboty była zawarta do dnia 30.04.2004 r. i wszystkie prace zostały zakończone w termini ...

dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług do robót budowlanych realizowanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług a wykonanych po 1.05.2004 r.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku ze złożonym w dniu 1.07.2004 r zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku uprzejmie wyjaśnia: Od dnia 1.05.2004 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), z wyjątkiem tych, które w ...


Generowanie strony w 69 ms