Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opakowania

Obciążenia za wydanie i nie zwrócenie przez kontrachentów opakowań zwrotnych

W przedstawionym stanie faktycznym tzn. obciążania za wydane i nie zwrócone przez kontrahentów opakowania zwrotnego, kwotą odszkodowania w wysokości aktualnie obowiązującej ceny na rynku- uzyskane przez podatnika podatku od towarów i usług kwoty o charakterze odszkodowawczym i inne wynikające z prawa cywilnego nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W przypadku bowiem, gdy została wykonana czyn ...


Pytanie dotyczy określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy dostawie palet drewnianych, zarówno nowych, jak też używanych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) stawka podatku VAT w przypadku dostawy palet drwenianych, zarówno nowych, jak i używanych, wynosi 22 %. Dodatkowo tut. organ podatkowy zauważa, że sposób dokumentowania sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym, gdy podatnik pobrał lub określił w umowie za to opakowanie kaucję, określono w § ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie skupu palet używanych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (nie skupuję palet nowych bezpośrednio od producentów), które sprzedaję dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Według mnie palety te nadal winny być zwolnione od VAT. W związku z tym, że ustawa o VAT nie precyzuje konkretnie powyższej kwestii, proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pana piśmie niniejszym informuje, iż w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do niej nie przewidzi ...

Czy dostawa i nabycie palet "używanych" podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 120 ustawy o VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2004r. -Naczelnik Urzędu Skarbowego , na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmn.) informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadc ...

Czy skup od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i sprzedaż opakowań zwrotnych na rzecz producentów napojów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) ?

W świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) oraz aktów wykonawczych do w\w ustawy sprzedaż opakowań zwrotnych podlega opodatkowaniu stawką podstawową 22%. Z tytułu zakupu opakowań zwrotnych od osób fizycznych nie prowadzących działalności godpodarczej u Podatnika dokonującego ich skupu nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jeżeli w\w opako ...

Czy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wystawiając fakturę wewnętrzną należy również uwzględnić na niej koszty za opakowania zwrotne?Podatnik w dniu 24 września 2004 r. dokonał przedpłaty na poczet przyszłej transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, towar otrzymał w dniu 27 września 2004 r., natomiast faktura wystawiona została w dniu 01 października 2004 r. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 12 padziernika 2004 r. (data wpływu 13 października 2004 r.), w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przedmiocie nabycia towarów handlowych od kontrahenta z Holandii, po sprawdzeniu że spełnione zostały warun ...

Czy wydatki na zakup płyt CD, opakowań, taśm pakowych z logo Firmy można zaliczyć do kosztów bieżących, nie podlegających limitowi reklamy i reprezentacji?

Spółka podnosi, iż zamierza nagrywać swój „katalog techniczny” na płyty CD dla klientów (obecnych i nowych). Katalog ten pozwoli na zapoznanie się z asortymentem Firmy wraz z danymi technicznymi, normami niezbędnymi do sklasyfikowania przez klienta towaru, który chce kupić. Jednostka nadmienia jednocześnie, iż katalog zostanie przekazany nieodpłatnie klientom podczas targów oraz „zostanie wykorzys ...

Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną i opodatkować podatkiem należnym VAT zakupione i wydane (do pakowania sprzedawanych towarów) torby foliowe?

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspól ...

Opodatkowanie opakowania wraz z którym sprzedawany jest towar.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. - zgodnie z brzmieniem obowiązujący w dacie złożenia wniosku) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 grudnia 2004r. (data wpływu) dotyczące zastosowania nowej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opakowania, wraz z któr ...

Generowanie strony w 3 ms