Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opakowania zwrotne

Obciążenia za wydanie i nie zwrócenie przez kontrachentów opakowań zwrotnych

W przedstawionym stanie faktycznym tzn. obciążania za wydane i nie zwrócone przez kontrahentów opakowania zwrotnego, kwotą odszkodowania w wysokości aktualnie obowiązującej ceny na rynku- uzyskane przez podatnika podatku od towarów i usług kwoty o charakterze odszkodowawczym i inne wynikające z prawa cywilnego nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W przypadku bowiem, gdy została wykonana czyn ...

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży używanych palet, skupowanych na wolnym rynku jako zwolnione od podatku od towarów i usług, które Spółka, w razie potrzeby, naprawia we własnym zakresie, a następnie odsprzedaje innym podmiotom?

W odpowiedzi na wniosek Spółki o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie określenia stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży używanych palet, skupowanych na wolnym rynku jako zwolnione od podatku od towarów i usług, które Spółka, w razie potrzeby, naprawia we własnym zakresie, a następnie odsprzedaje innym podmiotom, informuję, iż stanowisko zajęte ...

Dotyczy opodatkowania dokonanej odsprzedaży podatkiem od towarów i usług. Czy sprzedaż pustych tonerów oraz katridży do drukarek jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

W myśl § 67 pkt 1 lit.b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 z późn.zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług: towary, które mogą być użyte jako opakowania zwrotne, z wyjątkiem nowych opakowań sprzedawanych przez producentów i importerów. W nawiązaniu ...

Czy można odliczyć podatek naliczony VAT od zakupionych nowych opakowań zwrotnych, służących do transportu własnych wyrobów ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.03.2004r ( data wpływu 15.03.2004r. ) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż zakup nowych opakowań wielokrotnego użytkowania, służących do transportu towarów, podlegających ...

Jak dokumentować zapisy w księdze przychodów i rozchodów dot. zakupu zużytych palet drewnianych od ludności?

Stosownie do zapisu § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) „na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne) ok ...

Pytanie dotyczy określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy dostawie palet drewnianych, zarówno nowych, jak też używanych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) stawka podatku VAT w przypadku dostawy palet drwenianych, zarówno nowych, jak i używanych, wynosi 22 %. Dodatkowo tut. organ podatkowy zauważa, że sposób dokumentowania sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym, gdy podatnik pobrał lub określił w umowie za to opakowanie kaucję, określono w § ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania sprzedaży używanych palet.Przedmiotem działalności Podatnika jest skup, naprawa i sprzedaż używanych palet.W złożonym wniosku wyjaśniono, iż palety są dla podatnika towarem handlowym, co powoduje obowiązek naliczania podatku VAT.

Zgodnie z art.120 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz.535) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.Art.120 ust.4 w/cyt ustawy stano ...

Zwracam się z zapytaniem, czy działalność gospodarcza w zakresie skupu i sprzedaży opakowań szklanych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 5157.10-00.00 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14 a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku wyjaśnia: Regulacje w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług zawarte w art. 43 i 44 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

Pytanie dotyczy określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1 maja 2004r. przy dostawie używanych „ Euro-palet” oraz używanych palet innego rodzaju ( PKWiU 20.40.11 ). Towary te Podatniczka nabywa od podmiotów nie będących ich producentami ani importerami, dla których są one opakowaniem zwrotnym-transportowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) stawka podatku VAT w przypadku dostawy używanych palet wskazanych we wniosku, wynosi 22 %. Dodatkowo tut. organ podatkowy zauważa, że sposób dokumentowania sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym, gdy podatnik pobrał lub określił w umowie za to opakowanie kaucję, określono w § 22 rozporządz ...

dotyczy zasad ewidencjonowania w kosztach działalności zakupu butli gazowych oraz obowiązku ujęcia ich w sporządzanym spisie z natury,

Z opisanego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik zakupił butle w ilości 878 sztuk w cenie jednostkowej 33 zł., które napełnia gazem propan butan. Klient zakupuje tylko gaz a butla jest następnie odbierana pusta. Butle mają w tym stanie charakter opakowania zwrotnego, za które klient nie płaci. W oparciu o § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra ...

Generowanie strony w 4 ms