Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekazanie towarów

Czy przekazanie ulotki informacyjnej do firmy prowadzącej jej kolportaż jest przekazaniem towarów na cele reklamy i czy podlega opodatkowaniu VAT ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem Strony z dnia 16.01.2004 r. informuję, że zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega przekazanie lub z ...

Podatnik działa jako zakład budżetowy. Na skutek decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Podatnik został postawiony w stan likwidacji. Zgodnie z tą decyzją składniki mienia będącego w posiadaniu Podatnika mają zostać nieodpłatnie przejęte przez państwową szkołę wyższą. Pytanie dotyczy tego czy czynność nieodpłatnego przekazania mienia przez zakład budżetowy na rzecz państwowej szkoły wyższej na podstawie decyzji ministra o likwidacji zakładu budżetowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług określono w art. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także eksport i import towarów lub usług. W ust. 3 tego przepisu wymieniono podlegające opodatkowaniu VAT czynności zrównane ze sprzedażą, tj.: 1) świadcz ...

Czy wydanie w naturze deputatów węglowych pracownikom i emerytowanym pracownikom górnictwa – w oparciu o § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13 ze zm.) – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z 23 lutego 2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wyjaśnia : Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ...

Czy czynność przekazania budowy przez podatnika małżonce, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W związku ze złożeniem przez podatnika pisma w dniu 05.03.2004r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 13 w związku z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i u ...

Czy przekazanie na potrzeby reprezentacji i reklamy zakupionych obcych usług druku i dystrybucji powoduje obowiązek opodatkowania czynności przekazania oraz czy faktura dokumentująca wykonanie ww. usług może stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Drugi Urząd ...

Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostkę samorzadu terytorialnego zachodzi obowiazek opodatkowania podatkiem od towarów i usług środków trwałych i wyposażenia, które pozostały na stanie i przekazanie tego majątku nowo utworzonej uchwałą Rady Powiatu, w miejsce poprzedniej, jednostce samorządu terytorialnego?

Przepis art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie ma zastosowania do jednostek budżetowych. Zatem w przypadku likwidacji działalności prowadzonej przez podatnika będącego jednostką budżetową samodzielnie sporządzającą bilans nie zachodzi obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów posiadanych na dzień likwidacji, o którym mowa ...

Czy w przypadku przekazania w formie darowizny towarów i wyposażenia sklepu spożywczo – przemysłowego na rzecz swojego syna prowadzącego działalność gospodarczą o podobnym charakterze, czego następstwem będzie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej - podatniczka zobowiązana jest odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od zapasów towarów i wyposażenia oraz podatek VAT – jak w przypadku likwidacji działalności gospodarczej ?

Ze stanu faktycznego opisanego przez podatniczkę wynika, że rozważa ona możliwość przekazania synowi z dniem 1 stycznia 2005r. sklepu spożywczo - przemysłowego wraz z wyposażeniem i zapasem towarów handlowych. Syn podatniczki prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie handlu. Zarówno podatniczka jak i jej syn wybrali na 2004r. formę opodatkowania zasady ogólne według skali podatkowej, oby ...

1. Jak należy liczyć podatek VAT od sprzedaży promocyjnej towarów w zestawach? 2. Czy towar z kończącym się terminem przydatności, dodawany gratis do sprzedawanych produktów należy uznać jako reklama? 3. Od jakiej ceny należy wyliczyć podatek VAT przy wydawaniu towarów gratis w czasie trwania akcji „Karta Stałego Klienta”?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.03.2004 r. (znak: PUS.II/443/37/2004) w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia: 1. Jed ...

Czy podlegają opodatkowaniu towary przekazane na cele reprezentacji i reklamy, świadczenie usług finansowanych z ZFŚS oraz odsetki od udzielanych pożyczek mieszkaniowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.06.2004 r. znak FB 3117/03/2004 udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania lub zwolnienia od podatku od towarów i usług niżej wymienionych czynności: ...

W oparciu o art. 14 a § li 2 Ordynacji podatkowej (ustawa z dnia29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn.zm.) , zwracamy się z zapytaniem w następujących sprawach: 1. Spółdzielnia w ramach swej działalności: przekazuje nieodpłatnie swoim członkom i pracownikom oraz sprzedaje klientom zewnętrznym karty rabatowe uprawniające do nabycia towarów po niższej cenie. Tym samym karta rabatowa jest pewnego rodzaju zobowiązaniem sprzedawcy ,że określony towar sprzeda lub wykona po obniżonej o umówiony procent cenie. W przypadku Spółdzielni rabat ten wynosi5%. 2.Spółdzielnia organizuje w ramach reklamy i reprezentacji: degustacje produktów własnej produkcji, promocje towarów, targi w czasie których promujemy swoje wyroby, poczęstunek dla kontrahentów. Od przekazanych towarów na wyżej wymienione cele naliczamy podatek.W przypadku zużycia wewnętrznego materiałów i towarów na cele reklamowe np. materiałów plastycznych, z których wykonywane sądekoracje witryn sklepowych, aranżacje do sali obrad, szyldy, tablice reklamowe również naliczamy podatek.

W przedmiocie zapytania Spółdzielni , czy w ramach prowadzonej działalności nieodpłatne przekazanie członkom i pracownikom Spółdzielni kart rabatowych uprawniających do nabycia towarów po niższej cenie w świetle nowej ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stwierdzam następująco: Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 ...

Generowanie strony w 30 ms