Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie udziałów

Czy momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie: dzień zawarcia umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia, dzień, w którym nastąpi skutek rozporządzający umowy, czyli przejście na Spółkę prawa własności akcji, dzień, w którym akcjonariusz otrzyma zapłatę za akcje.

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004r. (data wpływu 14.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają przepisy: ar ...

Czy w przypadku umorzenia udziałów w drodze nabycia udziałów przez spółkę bez wynagrodzenia dla wspólników wartość nominalna umorzonych udziałów przeksięgowana na inne kapitały spółki (pokrycie straty) nie stanowi dla niej przychodu podatkowego?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2004 r. (wpłynął do tut. Urzędu 18.02.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pisma Podatnika, w związku z występowaniem niepokry ...

Czy w przypadku umorzenia udziałów i wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia wspólnikom, powstaje dochód dla wspólników, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dnia 31.01.2003r. została zawiązana na czas nieograniczony Spólka X Sp. z o.o., która powstała w wyniku podziału przez wydzielenie wskutek przeniesienia części majątku Spółki Y Sp.z o.o. na Spółkę X Sp.z o.o.w trybie art.529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wydzielenie zostało zrealizowane wskutek przeniesienia na Spółkę X zorganizowanej części pr ...

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej udziałowców będzie miało obniżenie kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia części udziałów w celu pokrycia straty finansowej z lat ubiegłych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2004r. (data wpływu 16.03.2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w części dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja po ...

Jak opodatkowane są dochody (przychody) z tyt. umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w spółce z o.o.?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia ..., w zakresie opodatkowania przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wyjaśnia, iż obowiązek podatkowy odnoszący się do wskazanego przez Stronę przychodu znajduje regulację w art. 30 ...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się z zapytaniem o sposób opodatkowania dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. u wspólnika będącego osobą fizyczną

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika , iż zostaną dobrowolnie umorzone udziały wspólnika będącego osobą fizyczną o wartości nominalnej 5000 zł . Wynagrodzenie za umorzone udziały stanowić będzie kwotę 56.620 zł , stąd powstanie dochód do opodatkowania w wysokości 51.620 zł. Powyższy stan faktyczny oznacza , iż u wspólnika wystąpi przychód z kapitałów pieniężnych , za który , na po ...

Czy zawarcie umowy nabycia udziałów w Spółce z o.o. w celu ich umorzenia, pomiędzy tą Spółką i jej wspólnikiem, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziały mogą być umorzone w drodze ich nabycia przez spółkę za zgodą wspólnika. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać m.in. wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi akcji umorzonych. Nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia nie jest tożsame z umową sprzedaży uregulowaną w kodeksie cywil ...

W jaki sposób ustalić wysokość podatku dochodowego od umorzenia udziałów w spółce za wynagrodzenie za 2003 rok?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki L.dz. 398/ha/03 z dnia 15.12.2003 r. (data wpływu: 18.12.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje: - Instytucja umarzania udziałów uregulowana jest w art. 199 § ...

Pytanie Podatnika dotyczy skutków podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia części udziałów bez wynagrodzenia na rzecz wspólników.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia części udziałów bez wynagrodzenia na rzecz wspólników. Pytanie Podatnika dotyczy skutków podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania przedmiotowej czynności. Zgodnie z treścią przepisu art. 199 § 1 ustawy z d ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane w 2003 r. oraz w miesiącu styczniu 2004 r. z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia?

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania jest tytuł prawny w postaci udzia ...

Generowanie strony w 75 ms