Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkcja

Nabycie urządzeń do wytwarzania detali do produkcji towarów objętych sprzedażą opodatkowaną jest związane z tą sprzedażą w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), uprawniającego do zmnieia podatku naliczonego, także w przypadku, gdy podatnik pozostając właścicielem, przekazuje nieodpłatnie nabyte urządzenia na określony czas kooperantowi wytwarzającemu dla podatnika detale do sprzedaży opodatkowanej.

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w B. określił spółce akcyjnej F. kwotę nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za kwiecień 1995 r. w wysokości 16.092.993 zł i określił kwotę zaległości podatkowej w tym podatku w wysokości 6.579 zł, wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 11 sierpnia 1995 r. do dnia wydania tej decyzji w wysokości 11.089,70 zł. W uzasadnieniu ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2003 r. w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w 2003 roku wyjaśnia: Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganyc ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo znak Ldz 112/05/03 z dnia 29.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że pod poz. 55 załącznika nr 5 do ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2002 r. zawierającym wykaz materiałów i usług, których sprzedaż jest objęta stawką podatku w wysokości 7% wym ...

Czy projektowanie, produkcja oraz sprzedaż mebli laboratoryjnych i medycznych (w tym również protetycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%?

Pismem złożonym w dniu 6 stycznia 2004 r. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem czy projektowanie, produkcja oraz sprzedaż mebli laboratoryjnych i medycznych (w tym również protetycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Stan faktyczny: Podstawową działalnością podatnika jest projektowanie, produkcja i sprzedaż (najczęściej wraz z mont ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane powinno być wytwarzanie trumien z powierzonego materiału, w ramach którego wykonywane są następujące czynności: struganie elementów drewnianych, szlifowanie, przycinanie, zbijanie w gotowy wyrób i malowanie ?

Minister Finansów w § 67 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia z 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 27, poz. 268 z 2002 roku ze zmianami), zwolnił od podatku od towarów i usług sprzedaż, z wyjątkiem eksportu, której przedmiotem są trumny, urny i utensylia pogrzebowe sprzedawane łącznie z trumną lub urną (be ...

Jaką stawką podatkową określoną w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów powinna być opodatkowana produkcja nagrobków z własnego zakupionego materiału?

W związku z otrzymanym pismem z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wyrobu i sprzedaży nagrobków na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz 926 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu jako organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia: W myśl art. 12 u ...


Jak opodatkować usługi polegające na demontażu starej stolarki okiennej oraz zamontowanie nowej, własnej i obcej produkcji?

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 23.04.2004 r. (data wpływu 26.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący opodatkowania produkcji stolarki okiennej oraz świadczenia usług budowlanych związanych z montażem okien i parapetów. W dniu 20.05.04 r. podatnik przedłożył informację otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczącą klasyfi ...

Prawo do zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT - przy produkcji książek (poradnik wymienno-kartkowy) oznaczonych symbolem ISBN - przy produkcji czasopisma specjalistycznego (miesięcznik) - oznaczonego numerem ISSN.

Podatnik, zgodnie z umową zawartą z wydawcą, produkuje książkę (poradnik wymienno-kartkowy) oznaczony na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN oraz czasopismo specjalistyczne (miesięcznik) - oznaczone numerem ISSN. Zakres prac (wykonanych na koszt producenta) niezbędnych do ww. produkcji obejmuje: - redakcję merytoryczną - przygotowanie do druku, w tym opracowanie typograficzne, skład i łam ...

Jednym z przedmiotów mojej działalności jest nagranie (audiowizualna rejestracja zdarzeń) oraz montowaniu materiału informacyjnego dla telewizji regionalnej. Usługa ta jest wykonywana na sprzećie należącym do telewizji, montaż materiału odbywa się w siedzibie telewizji. W związku z powyższym, iż jestem podatnikiem podatku VAT, zwracam się z pytaniem jaką stawką opodatkowane są usługi produkcji filmów i nagrań wideo jakie świadczę dla telewizji. Według mnie właściwą stawką VAT jest 22%.

Działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2004r. uzupełnione pismem z dnia 20.07.2004r., wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług, o których mow ...

Generowanie strony w 35 ms