Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewóz krajowy

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe ?

W związku z pismem złożonym w dniu 28.01.2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Fin ...

- dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych, dotyczących przewozu osób zarówno na przeloty krajowe, jak i międzynarodowe.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 28 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 28 stycznia 2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny. Podatnik jako agent ...

Czy kasy rejestrujące powinny znajdować się w pojazdach wykonujących tylko przewozy międzymiastowe, czy również w pojazdach wykonujących przewóz osób na terenie miasta i gminy?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, s ...

Biuro podróży ........... jako agent sprzedający usługi transportu lotniczego nie będzie otrzymywało jak dotychczas wyrażonej w procentach prowizji podstawowej od przewoźnika lotniczego za wystawienie biletu. Za jego wystawienie agent będzie pobierał natomiast opłatę bezpośrednio od klienta ( usługobiorcy ) na podstawie faktury VAT. Opłata taka nie będzie ujęta w wartości biletu lotniczego.Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana w/w opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta, w tym biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe?Zgodnie z par 66 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.02r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o pdatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % dla usług świadczonych na podstawie umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związanych ze świadczeniem usług w zakresie turystyki oraz sprzedażą biletów dotyczących przewozu osób taborem lotniczym. W związku z tym w przypadku wystawiania biletów lotniczych na przeloty krajowe przez agenta będzie można opodatkowywać w/w opłaty 7 % stawką podatku od towarów i usług.Zgodnie z par. 60 ust. 1, pkt 11 w/w rozporządzenia opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0 % stawką podatku podlegają usługi, o których mowa w par. 53 ust. 3 związane z usługami transportu międzynarodowego określonymi w par. 54 ust. 1 i par. 55 tego rozporządzenia.Są to wykonywane w kraju usługi pośrednictwa, rzeczoznawstwa i spedycji, związane z przewozem przez przewoźnika powietrznego osób na podstawie międzynarodowych biletów lotniczych.W związku z tym naszym zdaniem opłata pobierana przez agenta za wystawienie biletu lotniczego na przeloty międzynarodowe powinna być opodatkowana 0% stawką podatku od towarów i usług.Usługi agentów polegające na sprzedaży usług transportu lotniczego, za które agenci pobierają opłatę od pasażera, należy naszym zdaniem, klasyfikować pod symbolem PKWiU - 63.30.12 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów. W uzupełnieniu wniosku o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dn. 06.02.2004r. wyjaśniam, że rozliczenia należności za sprzedane bilety z tytułu świadczenia usług agencyjnych na rzecz LOT-u i innych przewoźników dokonywane są na podstawie bilingu, który określa wielkość dokonanej sprzedaży, generowanego dwa razy w miesiącu z systemu informatycznego firmy IATA - międzynarodowego administratora obsługującego wszystkich przewoźników lotniczych.Biling ten zawiera szczegółowy wykaz sprzedanych biletów z wyszczególnieniem kwot brutto (cała sprzedaż), kwoty prowizji należnej agentowi z tyt. sprzedaży, oraz kwot które należy przekazać poszczególnym przewoźnikom z tytułu sprzedanych biletów. Na prowizję należną agentowi (biuro podróży) wystawiana jest faktura VAT. Na tej podstawie wypłacana jest prowizja należna agentowi.Od 1 marca 2004r. Przewoźnik zmienił zasady rozliczeń pomiędzy agentem i zlecającym usługę. Zmiana dotyczy zmniejszenia należnej prowizji podstawowej do poziomu 1 % oraz wprowadzenia dodatkowej opłaty tzw. "Transaction Fee" czyli opłaty za wystawienie biletu pobieranej bezpośrednio od pasażera. Cena finalna biletu zawierać będzie zatem również i przedmiotową opłatę która jest określona kwotowo przez zlecającego ( opłata taka nie będzie widniała na bilingu). Agent został upoważniony również przez zleceniodawcę w drodze cesji praw do poboru powyższej opłaty bezpośrednio od pasażera. Charakter tej opłaty wskazuje, że jest to część należnego agentowi wynagrodzenia (stanowi umownie przewidziany element wynagrodzenia agenta), bowiem nie będzie on świadczył usług pod tytułem darmym. Również charakter zawartej umowy pomiędzy kontrahentami wskazuje, że jest to typowa umowa agencyjna. Nie ma dla sprawy znaczenia fakt, że zlecający usługę przelał uprawnienie do poboru bezpośrednio od klienta części przysługującej agentowi kwoty, gdyż nie traci ona charakteru przysługującego agentowi od zleceniodawcy wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy prawne w zakresie podatku od towarów i usług, usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych należy opodatkować :1. obrót osiągnięty w wyniku sprzedaży biletów lotniczych na podstawie umów pośrednictwa lub zlecenia - zgodnie z par. 66 pkt 3 rozp. MF z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT oraz podatku akcyzowym, który brzmi : "Stawkę podatku wymienioną w art. 16 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % dla usług świadczonych na podstawie umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związanych ze sprzedażą biletów dotyczących przewozu osób taborem lotniczym. "2. Zgodnie z zapisem par. 63 ust. 3 w/w rozporządzenia - Usługami transportu międzynarodowego są również : wykonywane w kraju usługi pośrednictwa związane z usługami transportu międzynarodowego na podstawie par. 60 ust. 1 pkt. 11 - opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku podlegają usługi, o których mowa w par. 63 ust. 3, związane z usługami transportu międzynarodowego określonymi w par. 64 ust. 2 i w par. 66 - zatem obrót uzyskany z pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych związanych z usługami transportu międzynarodowego podlega opodatkowaniu wg stawki 0 %.

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju odpowiedzi zawartej w piśmie nr PPDE/443-1/2004 z dnia 5.03.2004 r. wyjaśniam : Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych prze ...

Wysokość stawki podatku VAT na świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych na linie krajowe i międzynarodowe w imieniu i na rzecz tych przewoźników.

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2004.03.18 (data wpływu 2004.03.19) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych na linie krajowe i międz ...

W jaki sposób z dniem 01.05.2004 r. należy rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług towarowego transportu krajowego i międzynarodowego, jak również jakie będą obowiązywać zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z ww. usługami.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 maja 2004 r. przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy). W kwestii natomiast dotyczącej opodatkowania usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na t ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług pasażerskiego transportu lądowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r., uprzejmie informuje. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi pasażerskiego transportu lądowego oraz transportu ląd ...

Czy przychody uzyskane z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług przewozowych dla pasażerów indywidualnych, wykonywane na telefoniczne zamówienia, poza rozkładem jazdy, winny być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących po przekroczeniu kwoty 20.000 zł?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie wniesione przez podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik zamierza św ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem:1) Czy po 1 maja 2004r. w przypadku świadczenia opisanych usług zobowiązany jest posiadać NIP-UE?2) Jak należy opodatkować i rozliczyć te usługi po 1 maja 2004r.?3) Jaką stawkę VAT należy zastosować przy wykonywaniu usług?4) Czy ma on obowiązek zarejestrowania się w krajach Wspólnoty, przez terytorium których odbywa się przewóz?Podatnik ma wątpliwości, czy dla świadczonych usług transportowych istotne jest na kogo została wystawiona faktura, czy też istotny jest kraj, przez który odbywa się transport i przejechane w związku z tym kilometry, czy też miejsce siedziby podatnika. Zdaniem Podatnika w przypadku usług transportowych miejscem ich świadczenia jest zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, miejsce gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości. W ocenie Podatnika tak określone miejsce opodatkowania powoduje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega tylko ta część usługi, która jest wykonywana na terytorium Polski. Natomiast pozostała część usługi świadczona poza krajem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi okazjonalnego przewozu osób samochodem osobowym do 9 osób na terenie Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej (Niemiec, Holandii, Belgii, Danii). Odbiorcami faktur wystawianych przez Podatnika są kontrahenci mający siedzibę w Polsce i w Norwegii. Ocena prawna stanu faktycznego Ustawodawc ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana opłata i prowizja w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i międzynarodowe ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. zapytania w sprawie stosowania właściwej stawki podatku VAT do opłaty pobieranej bezpośrednio o ...

Generowanie strony w 70 ms