Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja przychodów


Czy przy opodatkowaniu najmu ryczałtem trzeba prowadzić ewidencję przychodów ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż stosownie do przepisu, art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w ...

Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie dochodu we wspólnotach mieszkaniowych za 2003 rok.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego pismem z dnia 27 lutego 2004 roku Nr DPB/4230-2/04. Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie dochod ...

- dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu pobierania opłaty ewidencyjnej za wpis w dowodzie rejestracyjnym i przekazywania zebranych kwot na odpowiednie konto „środka specjalnego” oraz obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w w/w przypadkach oraz udzielenie informacji czy pobierane opłaty są przychodem spółki i czy należy je ewidencjonować za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Państwa pismem z dnia 15 stycznia 2004 r. (data wpływu do Urzędu – 15.01.2004 r.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu pobierania opłaty ewidencyjnej za wpis w dowodzie rej ...

Dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu najmu składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych z dzierżawy składników majątku związanego z prowadzoną działalnością ...

Czy podatnik prowadzący indywidualną praktykę lekarską w Koninie oraz Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej w innym województwie, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług może prowadzić jedną książkę przychodów i rozchodów dla obu tych działalności ?

Z przedstawionego w piśmie stanu w przedmiotowej sprawie oraz z dokumentów złożonych w tut.Urzędzie Skarbowym wynika, że Podatnik prowadzi indywidualną praktykę lekarską oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Podatnik nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług a jako siedzibę podał X. Na tle takich okoliczności strona występuje z zapytaniem, czy w takim przypadku może prowadzić jedną ksi ...

1. Czy każdy punkt sprzedaży gazu w metalowych butlach (niezależnie od rodzaju), ma obowiązek prowadzenia ewidencji? 2. Czy sprzedaż gazu w metalowych butlach (niezależnie od rodzaju) podlega ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej? 3. Czy sprzedawca ma obowiązek wystawiania kupującemu dowodu zakupu? 4. Czy uzyskiwany dochód ze sprzedaży oraz każda inna forma wynagrodzenia stanowi dla sprzedającego dodatkowe źródło dochodu i podlega wykazaniu (rozliczeniu) przy rocznym podatku dochodowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22.03.2004 r. informuje, że: Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemne zapytanie podatnika (...) ma obowiązek udzielić pisemnej inform ...

„w sprawie wprowadzenia kas fiskalnych (...). Do dnia 30.04.04 roku firma korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i przychodu VAT przy pomocy kas fiskalnych ze względu na proporcje obrotu powyżej 70% sprzedaży zwolnionej. W związku z objęciem z dniem 01.05.04 usług pogrzebowych podatkiem VAT proszę o informację od kiedy mam obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych.”

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży informuje, iż do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zachowują moc przepisy dotychczasowe wydane na podstawie art ...

Czy ma prawo zsumować przychody z najmu i komisu i od całości dokonywać odliczeń składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli tak to w jaki sposób to dokumentować tzn. czy do ewidencji przychodów z komisu można dopisywać przychody z najmu czy też do najmu należy założyć osobną ewidencję.

W piśmie z dnia 19.04.2004 r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie: komis sprzętu AGD i RTV i z tego tytułu opłaca zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 %. Ponadto od 01.01.2004 r. uzyskuje Pan przychod ...

1. Czy wydzielając z gospodarstwa rolno-sadowniczego będącego współwłasnością na potrzeby prowadzonej przez stadniny koni grunty o powierzchni 4,5 ha wraz z budynkami należy ze współwłaścicielem zawrzeć umowę najmu i płacić mu stosowny czynsz i czy ten czynsz będzie stanowić koszty prowadzonej stadniny? 2. Jak należy amortyzować użytkowany przez stadninę koni budynek – czy w całości, czy stosownie do udziału w gospodarstwie rolnym - w połowie? Czy budynek należący do gospodarstwa rolno-sadowniczego o powierzchni 350 m2 należy objąć odrębną ewidencją księgową przypisaną stadninie koni? 3. Czy prowadząc działalność rolniczą, do której zaliczana jest również hodowla koni i świadcząc w niewielkich rozmiarach usługi gastronomiczne, noclegowe, jazdy konnej, przejazdy bryczką, czyli prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą można ww. usługi uznać za usługi agroturystyczne i nie obejmować ich odrębną ewidencją księgową, czy też należy prowadzić odrębną ewidencję księgową, nawet gdyby te usługi stanowiły minimalny udział w działalności stadniny? Czy wydzielając budynek mieszkalny, w którym zorganizowane będą trzy pokoje noclegowe oraz świadcząc usługi wyżywienia dla turystów nie powinno się zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym płacić podatku dochodowego? 4. Czy w oparciu o posiadane zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (stadniny koni) opodatkowaniu będzie podlegać hodowla koni, organizowanie przejażdżek końmi oraz bryczką (wykonywane jako usługi dla turystów), organizowanie nauki jazdy konnej, kursów jeździeckich, ognisk, kuligów itp.? 5. Jak ewidencjonować koszty, by wyodrębnić je dla potrzeb hodowli koni i świadczonych usług?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wyjaśnia, iż w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w a ...

Generowanie strony w 3 ms