Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska

W rozliczeniu za który rok podatkowy: 2002 czy 2003 należy dokonać potrącenia kosztów uzyskania przychodów wynikających z zapłaconych w 2003 r. opłat za składowanie odpadów, przyjętych i zafakturowanych w 2002r.

Odpowiadając na pismo z dnia 08.01.2004 r., które wpłynęło do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 13.01.2004 r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), informuje: zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od o ...

Podatek dochodowy od osób prawnych - kwalifikacja kosztów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego.

Odpowiadając na pismo z dnia 16.02.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie kwalifikacji kosztów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku działając na podstawie art. 14a § 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. Z przedstawionego stanu faktyczneg ...

Czy refakturując opłaty za korzystanie ze środowiska na Gminę jako właściciela kotłowni Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. dolicza podatek VAT w wysokości 22%?W ramach obsługi kotłowni węglowych na mocy umowy zawartej z Gminą i Miastem w N. Spółka nasza wnosi również opłaty za korzystanie ze środowiska naliczone od ilości spalonego opału na rzecz Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”.

Pojęcie refakturowania nie jest zdefiniowane w przepisach prawnych. Przepisy prawa nie znają również pojęcia „fakturowania”, które można by uznać za pojęcie pierwotne względem „refakturowania”. Pojęcie to zostało ukute przez doktrynę i praktykę. Należy zauważyć, że w doktrynie i piśmiennictwie niejednolite są poglądy zarówno na temat definiowania samego pojęcia, jak i na temat charakteru tej czynn ...

Przedsiębiorstwo, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, uiszcza opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.). Czy opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miliczu, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ...

Czy opłaty za korzystanie ze środowiska, którymi obciąża swoich klientów zarządzający składowaniem odpadów wliczając ją w cene świadczonych usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opłaty za korzystanie ze środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.10.2001 r. w sprawie opłat za korzystanie środowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453 ze zm.), które weszło w życie z dniem 01.01.2002 r. i zostało wydane na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Opłaty te są przychodami funduszy ochrony środowiska i gospod ...

W jakiej dacie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uiszczane kwartalnie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 19 lutego 2004 r. (data wpływu do Urzędu 27.02.2004 r.) uzupełnione o opłatę skarbowa w dniu 09.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zapytani ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za wprowadzanie do środowiska gazów i pyłów oraz kwot za badania i inne czynności kontrolne wynikających z decyzji wydanych w oparciu o przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.10.2004 r. w sprawie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z treści przedmiotowego zapytania wynika, że prowadzi pani działalność gospodarczą w zakresie handlu, w k ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów spółka słusznie zalicza w koszty uzyskania przychodów w 2004 r. opłaty za korzystanie ze środowiska, ponoszonej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z zm.) za okres od 31.07.2004 r. do 31.12. 2004 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z zm.) stosowanie do złożonego wniosku dnia 15 grudnia 2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Tartak ...” spółka z o.o. w ... zwróciła się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi w zakresie podatku dochodowego od ...

Czy zakład budżetowy może uznać za koszt uzyskania przychodów opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2004 r. (wpływ do Urzędu 20.12.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje co następuje: Z zapytania podatnika wynika, że na podstawie de ...

Czy opłata za korzystanie ze środowiska objęta wspólnym pozwoleniem wodno-prawnym jest opodatkowana podatkiem VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Spółka jest właścicielem wylotów ścieków wód powierzchniowych, którymi są odprowadzane ścieki oraz wody opadowe z terenu własnego i terenu sąsiednich podmiotów i na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” Spółka nalicza i płaci do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłaty te naliczane są ...

Generowanie strony w 13 ms