Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: badanie


Czy osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do odliczenia wydatków poniesionych na tomografię komputerową kregosłupa ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 09.01.2004r. uzupełniony w dniu 22.01.2004r. wyjaśnia: Przepis art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że za ...

Czy opłata pobierana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 227, poz. 2254) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu - jest przychodem przedsiębiorstwa ?

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) - przychodami są m.in. otrzymane pieniądze. Natomiast przepis § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. nakłada na pobierającego obowiązek pobrania i comiesięcznego przekazania opłaty ewidencyj ...

Przedmiotem zapytania Podatnika była kwestia ujmowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, pismem z dnia 18 marca 2004 r. Nr US.PD/423-22/WC/04. Przedmiotem zapytania Podat ...

Zapytanie dotyczy możliwości zaliczenia faktur za usługę "profilaktyczna opieka zdrowotna" w ciężar kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy posiada podpisaną umowę z lekarzem rodzinnym, pełniącym funkcje lekarza zakładowego, sprawującego nad osobami zatrudnionymi profilaktyczna opiekę lekarska i wykonującego wszelkie badania pracowników, których przeprowadzenia od pracodawcy wymagają przepisy Kodeksu Pracy w świetle obowiązującego od 01.01.2004 r. przepisu pkt 65 art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem poniesionych kosztow świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu ...

W związku z nową ustawą o podatku VAT składamy zapytanie, czy nasza jednostka, której usługi świadczone w ramach środka specjalnego były dotychczas zwolnione przedmiotowo od podatku VAT, nadal będzie mogła korzystać z tego zwolnienia. Obecnie pobieramy próbki do badań bakteriologicznych zaklasyfikowanych do PKWiU 85.14.16-00.00, próbki do badań wody - PKWiU 74.30.11-00.00, które wykonuje inna jednostka. Nadal świadczymy usługi zaklasyfikowane do PKWiU 80 "usługi w zakresie edukacji" i PKWiU 74.30.16.00.00. Według nas świadczone przez nas usłgi nadal powinny być zwolnione z podatku VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo znak: PSSE-SE-311/52/04 z dnia 12.05.2004r., informuje: Usługi o symbolach wymienione w piśmie Jednostki: - PKWiU 85.14.16-00.00 „usługi świadczone przez laboratoria medyczne”, - PKWiU 80 „usługi w zakresie edukacji” z ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są następujące usługi: 75.13.11-00.00 - usługi administracyjne związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołóstwem i myślistwem - pełnienie państwowego nadzoru weterynaryjnego; 74.30.11-00.00 - usługi w zakresie analiz składu i czystości substancji; 85.20.11-00.00 - usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych; 85.20.12-00.00 - usługi weterynaryjne pozostałe?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 ze zm.) powiatowy lekarz weterynarii jest organem inspekcji weterynaryjnej jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Zgodnie zaś z art. 11 ust. 2 cyt. ustawy powiatowy lekarz weterynarii wykonuje swe zadania przy pomocy powi ...

Czy świadczenie usług w zakresie badań psychologicznych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004 roku, (data wpływu 12.05.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż świadczenie usług psychologicznych polegających na przeprowadzaniu badań ki ...

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na konsumpcję podczas delegacji służbowych w kwocie przekraczającej dietę z tytułu podróży służbowych pracowników na terenie kraju, nieobowiązkowe badania lekarskie pracowników oraz ich szkolenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Spółka podniosła, iż jako pracodawca ponosi wydatki : - na konsumpcję podczas delegacji służbowych w kwocie przekraczającej dietę z tytułu podróży służbowych pracowników na terenie kraju, - na szkolenia pracownicze, - na nieobowiązkowe badania lekarskie pracowników. W oparciu o powyższy stan faktyczny Spółka zwróciła się z zapytaniem : czy wydatki ponoszone przez Spółkę na konsumpcję podczas deleg ...

Czy poniesione przez Spółkę koszty badań psychologicznych byłego pracownika po rozwiązaniu z nim umowy o pracę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy Spółka ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. Zdaniem strony ww. koszty związane z wykonanymi badaniami mającymi na celu określenie przydatności do pracy u innego pracodawcy są przychodami byłego pracownika opodatkowanymi podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Spółka powinna wystawić PIT-8C.

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21 i 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody ...

Generowanie strony w 5 ms