Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu składników majątku objętych wspólnością majątkową małżeńską – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przy czym jednocześnie złożono oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów u żony. Od początku roku podatnicy wynajmują lokal mieszkalny. Żona podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie podatnicy zamierzają wynająć (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lokal użytkowy objęty wspólnością majątkową małżeńską. W związku z tym nasunęły się podatnikowi następujące wątpliwości: 1. Czy w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego podatnik może wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i opodatkować całość przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego u siebie? 2. Czy limit 4.000 euro z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144, poz. 930 ze zm.) dotyczy oddzielnie każdego z małżonków? 3. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wynajmowania przedmiotowego lokalu w związku z przewidywanymi obrotami z tego tytułu w 2004 roku w wysokości 22.000 zł? W przypadku, gdyby w/w kwoty uzyskiwane z tytułu najmu nie były zwolnione od podatku od towarów i usług podatnik pyta, czy faktury dla najemcy ma wystawiać, jako osoba fizyczna?

Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów z najmu w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju uprzejmie informuje. Jak ustalono na 2004 rok małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu ...


Czy osiągając w roku 2003 przychody z najmu i jednocześnie będąc w tym samym roku wspólnikiem w spółce jawnej prowadzącej działalność gospodarczą miałam prawo wybrać dla opodatkowania przychodów z najmu opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Zaznaczam, że w moim przypadku to spółka w której byłam wspólnikiem prowadziła działalność gospodarczą, ja zaś nie prowadziłam sama żadnej działalności gospodarczej.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panią wniosku z dnia 16.03.2004 r. (data wpływu 17.03.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej Pani sprawie, dotyczącej zasad opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodo ...

Czy osiągając przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychody z kapitałów i praw majątkowych: 1) jest zobowiązany do płacenia podatku wynikającego z:a) przepisu art. 27 ust. 1 czyli wg skali podatkowejb) przepisu art. 30b, czy też2) ma prawo do wyboru pomiędzy podatkiem wynikającym ze skali podatkowej a podatkiem liniowym wynoszącym 19%;3) nie ma obowiązku – tak jak dotychczas – płacenia w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy, a jedynym z tego tytułu rozliczeniem się jest zeznanie roczne.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 10 grudnia 2003 r. - działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przedstawia się następująco:Prowadzi Pan w formie spółki cywilnej działalność z ...

uzupełnić

Pismem z dnia 10.01.2004 r., uzupełnionym wyjaśnieniami z dnia 2.02.2004 r., zwróciła się pani do tutejszego organu o udzielenie odpowiedzi na pytania: czy w świetle przepisów art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych może pani rozliczać się w bieżącym roku podatkowym 2004 według zasad określonych w art. 30c ww. ustawy, jaki jest w takim przypadku termin d ...

Jaką należy stosować formę opodatkowania przy osiąganiu przychodu z najmu w roku 2003

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do tut. organu podatkowego zapytanie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie stosowania – przy osiąganiu przychodu z najmu w roku 2003 – właściwej formy opodatkowania informuje jak niżej. Zgodnie z przep ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 1997r. jako wspólnik spółki cywilnej, która z mocy prawa została z dniem 28.11.2001r. przekształcona w spółkę jawną. W 2003r. wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, bez obowiązku składania deklaracji PIT-5. W listopadzie 2003r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na własne nazwisko, która przyniosła stratę, jednak zamierza ją kontynuować w 2004r. Podał również, iż złożył w 2004r. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym wg 19% stawki podatku, bez obowiązku składania deklaracji PIT-5/L i do wyliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy przyjmie dochód wykazany w zeznaniu podatkowym za 2002r.W związku z powyższym, pyta, czy pomimo rozpoczęcia w 2003r. kolejnej działalności gospodarczej może kontynuować w 2004r. uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy wg 19% stawki podatku, gdyż art. 44 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma do niego zastosowania, jak również nie jest on podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą o którym mowa w art. 44 ust. 7b ustawy.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika złożone 20.02.2004r. z uzupełnieniem z dnia 02.03.2004r w sprawie możliwości wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2004r. według 19% stawki podatku - Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje. Zgodnie z art. 44 u ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie pismem z dnia 11.03.2004 r. (znak: US-I-PB-415/2/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatniczka p ...

Czy zasadne jest opodatkowanie na zasadach ogólnych Podatnika, który nie złożył na 2002 r. i na 2003 r. oświadczenia o zrzeczeniu się ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i nie wybrał formy opodatkowania na zasadach ogólnych? Czy w związku z tym może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w zeznaniu rocznym?

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), od 01.01.2003 r. podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej są zasady ogólne. W myśl ...


Generowanie strony w 10 ms