Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością, proszę o określenie stawki VAT dla leczenia aparatem ortodontycznym. Jestem lekarzem stomatologiem- ortodontą i prowadzę indywidualną praktykę prywatną stomatologiczną z zakresu ortodoncji. W swojej pracy do leczenia używam aparatów ortodontycznych wykonywanych samodzielnie. Nie wykonuję aparatów ortodontycznych w celu odsprzedaży innym podmiotom. Ze względu na to, że leczenie ortodontyczne zaliczane jest do usług medycznych, a leczenie aparatami jest podstawą leczenia ortodontycznego, uważałam, że mogę korzystać za zwolnienia i nie obowiązuje mnie składanie zgłoszenia rejestracyjnego, jak i składanie innych dokumentów VAT. Niedawno dowiedziałam się, że ze względu na samodzielne wykonywanie w/w aparatów powinnam te dokumenty składać. Mam jednak wątpliwości, gdyż w medycynie, w procesie leczenia często wykorzystuje się produkty, z których w wyniku odpowiednich procesow otrzymuje się inny produkt ( w stomatologii też ), a to mogło by skutkować brakiem podmiotów mających prawo do zwolnienia.Zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną w GUS w Lublinie aparaty ortodontyczne mają symbol PKWiU 3310175990 i znajdują się w grupie przedmiotów objętych stawką 0 %. Aby mieć pewność wystąpiliśmy z pismem do GUS w Łodzi.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 04.02.2004r. dotyczące stawki VAT dla leczenia aparatem ortodontycznym na podstawie art 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ wyjaśniam : Jeśli w opinii otrzymanej z Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zostanie potwierdzone, że aparaty ortodon ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi w zakresie protetyki stomatologicznej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004r. (data wpływu: 02.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: W załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze. zm.), który jest wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką 7%, wymieniono w: poz. 41 symbol PKWiU ex 33.10.17 sztuczne stawy; przyrządy; a ...

Czy czynności udostępniania kserokopii posiadanej dokumentacji medycznej przez Zakłady Opieki Zdrowotnej - Komendzie Wojewódzkiej Policji są zwolnione od podatku od towarów i usług, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU ex 85 - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT zał. Nr 2 ? Czy pilotowanie przez Policję pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przkraczają dopuszczalne wielkości są czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na podstawie zał. Nr 2 do ustawy, jako usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego ?

W związku ze złożonym w dniu 17.03.2004 r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. ...

Karta podatkowa

W odpowiedzi na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.01.2004 r. w sprawie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej przychodów osiąganych przez pielęgniarki świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, między innymi na podstawie umowy kontraktowej z NFOZ, zgodnie z art. 14a § l ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr ...


Jaka stawka podatku obowiązuje od 1 maja 2004 r. dla części zamiennych do wyrobów medycznych i dla wyposażenia wyrobu medycznego, m.in. wysięgnika ręki WR-01, stanowiącego wyposażenie łóżka rehabilitacyjnego, oraz jaka stawka podatku obowiązuje dla usług w zakresie ochrony zdrowia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 ze zm.), udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 21 kwietnia 2004 r , uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r , dotyczącej określenia obowiązującej od dni ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczącej podatku od towarów i usług. Problem dotyczy usług świadczonych przez lekarzy medycyny i ochrony zdrowia ludzkiego oraz usług weterynaryjnych o symbolu PKW i U 85.20. Czy w/w usługi po dniu 01.05.2004 r. opodatkowane będą podatkiem od towarów i usług ? Jeśli tak, to jaką stawką podatku VAT będą objęte ?

Zgodnie z załącznikiem nr 3 poz.152 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) usługi weterynaryjne ( PKWiU 85.2 ) – są opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%, natomiast usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej ( PKWiU 85 ), z wyłączeniem usług weterynaryjnych ( PKWiU 85.2 ) zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 9 do w/w ustawy – są zwolnio ...

Ustalenie stawki podatku od towarów i usług dla usług medycznych.

Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Elblągu – 12.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, co następuje: W skierowanym do ...

Jaka jest stawka opodatkowania usług stomatologicznych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004r. w przedmiocie zwolnienia od podatku VAT usług stomatologicznych (PKWiU 85.13.1) po 1 maja 2004r. o Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z art. 43 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usłu ...

Podatnik wskazuje na wątpliwości związane ze stosowaniem właściwej stawki podatkowej dla usług ochrony zdrowia (PKWiU 85) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), w związku zamieszczeniem powyższych usług zarówno w załączniku nr 4 do ustawy, jak również w załączniku nr 3.Zdaniem Podatnika, w oparciu o art. 13 VI Dyrektywy Rady z dnia 17.05.1977 r. 77/388/EEC, który zwalnia usługi medyczne świadczone w interesie publicznym, wykonywane przez niego usługi winny być zwolnione od podatku VAT.

Organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Powyższy załącznik pod pozycją nr 9 zawiera usługi objęte symbolem PKWiU 85 w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Z kolei zamieszczone w ...

Generowanie strony w 9 ms