Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: delegacja

Czy wypłacone przez Spółkę na rzecz zleceniobiorców (nie będących pracownikami) kwoty z tytułu zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w punkcie 1 pisma przesłanego w dniu 4 lutego 2004 r., uzupełnionego w dniu 18.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ind ...

Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu dla potrzeb realizacji zawartej umowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Czy do usługi oddelegowania pracownik do pracy za granicę, której efekty są wykorzystywne wyłącznie przez zgranicznego kontrahenta, można stosowć obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2003r. (data wpływu 27.10.2003r.; opłata skarbowa uiszczona w dniu 27.10.2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje co następuje: Zgodnie ...


Czy delegacje sędziowskie zawierające niezbędne dane do wystawienia na koniec roku informacji PIT-11/8B dla danego podatnika mogą być traktowane jako pewna forma umowy o dzieło i dlatego nie trzeba już zawierać dodatkowej umowy o dzieło?

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.01.2004 roku (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje: Wniesione zapytanie dotyczy udzielenia informacji w zakresi ...

Pytanie brzmi: ,,czy wyjazdy poza granice Polski należy traktować jako podróże służbowe ( i co za tym idzie stosować art. 21 ust. 1 pkt 16 ) z całkowitym zwolnieniem diet od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też jako pobyt czasowy za granicą ( i stosować art. 21 ust. 1 pkt 20 ) ze zwolnieniem dotyczącym dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet?”.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Spółka realizuje kontrakty eksportowe. Pracownicy sp ...

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane od polskiego płatnika za pracę świadczoną na terytorium Rumunii ?

Ze stanu faktycznego opisanego w piśmie wynika, iż podatnik jest pracownikiem firmy polskiej, oddelegowanym (od 12.01.2004r.) do pracy w Rumunii, gdzie głównym realizatorem inwestycji jest niemiecki oddział koncernu. Za pracę wykonywaną przez podatnika polska firma otrzymuje od niemieckiego oddziału zapłatę, z części której wypłacane jest wynagrodzenie podatnika za pracę w Rumunii. Zasady opodatko ...

1.Koszty delegacji krajowych i zagranicznych wyjazdów pracowników Spółki, związanych z prowadzoną działalnością naukową delegowanych przedstawicieli placówki są refundowane przez inne jednostki. Czy w takim przypadku należy wystawiać dla jednostki, która refunduje koszty delegacji fakturę VAT i jak należy ujmować poniesione koszty w tej fakturze? Czy w przypadku wystąpienia podatku od towarów i usług należy wykazać ten fakt na fakturze wystawionej dla jednostki refundującej i wykazać w deklaracji VAT-7 za dany okres? 2.Spółka sprzedaje czasopisma naukowe podmiotom z krajów Wspólnoty Europejskiej zarówno podatnikom podatku od wartości dodanej jak również podmiotom nie będącymi podatnikami podatku od wartości dodanej. Drogą internetową zamawiane są poszczególne tytuły wydawnictwa. Odbiorcy z krajów Wspólnoty Europejskiej dokonują przedpłat z góry za cały rok. Wysyłka następuje raz na kwartał drogą pocztową. Kiedy należy wystawić fakturę za zamówione czasopisma i kiedy należy wykazać powyższą transakcję w rejestrze sprzedaży? Czy w przypadku braku NIP odbiorcy z kraju Wspólnoty Europejskiej, należy umieszczać na fakturach handlowych adnotację „sprzedaż wysyłkowa” i w której pozycji deklaracji VAT-7 ujmować takie transakcje? Jeżeli na fakturze podawany jest NIP odbiorcy z kraju Wspólnoty Europejskiej transakcje sprzedaży czasopism naukowych należy traktować jako dostawę wewnątrzwspólnotową i wymagane są wówczas dokumenty takie jak: potwierdzenie odbioru, specyfikacje oraz dokumenty potwierdzające wysyłkę? 3.Spółka organizuje konferencje naukowe. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dokonanych przedpłat za uczestnictwo w konferencji i kiedy należy wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7? 4.Czy istnieje obowiązek prowadzenia rejestru dla zakupów związanych z działalnością zwolnioną z podatku od towarów i usług? 5.W Spółce prowadzone są projekty badawcze (granty) o terminie realizacji od roku do 3 lat, finansowane z budżetu państwa. Środki przekazywane są w ratach kwartalnych. Czy takie dofinansowanie winno być fakturowane w momencie otrzymania środków i ujmowane w deklaracji VAT-7 a następnie rozliczane fakturą korygującą po zakończeniu projektu? Jakiego rodzaju dotacje, dofinansowania stanowią dla firmy podstawę opodatkowania?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2004r., uzupełnione w dniu 18.08.2004r., Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny – informuje: Ad.1 Zgodnie z art.106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od ...

- Czy SP ZOZ miał prawo wydać osobie nie będącej pracownikiem delegację i rozliczyć jak pracownikowi ?- Czy Koszty delegacji winny być wykazane w fakturze VAT i obciążone podatkiem 22% łącznie z wartością usługi? - Jakie skutki prawne rodzi dla stron w/w ( przytoczony w zapytaniu) stan faktyczny w zakresie obowiązku podatkowego?

Zgodnie z art. 14a ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./ , w związku z zapytaniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we W. z dnia 22.10.2004 r., a dotyczącego następujących kwestii: - Czy SP ZOZ miał prawo wydać osobie nie będącej pracownikiem delegację i rozliczyć jak pracownikowi ?- Czy Koszty delegacji winny być wykaza ...

W jaki sposób należy rozliczyć pracownika oddelegowanego do pracy w Niemczech?

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r. wyjaśnia co następuje. Przychodami pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech, którzy otrzymują wynagrodzenia na terenie Niemiec i tam mają płacony podatek, są kwoty ich wynagrodzeń powiększone o p ...

Generowanie strony w 4 ms