Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność artystyczna

Jak w ramach produkcji filmowej wykonywanej osobiście w mojej firmie, mogę jako scenarzysta, reżyser czy operator filmowy wykonywać pracę wg umów o dzieło, wynikającej z prawa autorskiego ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 30.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zawarcia „z samym sobą” umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji filmów dokumentalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania artystów z Rosji oraz Stanów Zjednoczonych, wykonujących pracę na terenie Polski oraz za granicą?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 stycznia 2004r, tutejszy organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy z dnia 08 października 1974 r. między Polską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 1986 r. Nr 31, poz. 178, 179 ze zm.) dochód uzyskany przez osobę fizyczną m ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

W jaki sposób należy opodatkować dochody uzyskiwane z tytułu wykonywanej działalności artystycznej bez pośrednictwa płatnika?

W. odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Do opodatkowania przychodów osób wykonujących działalność artystyczną osobiście bez pośrednictwa płatnika, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczny ...

Czy dieta-wynagrodzenie otrzymywane przez członków zespołów artystycznych działających przy jednostce organizacyjnej gminy korzystają ze zwolnienia od podatku w oparciu o art 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są diety oraz inne kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekracza ...

Czy dochody artystów mających miejsce zamieszkania we Francji uzyskane w Polsce z tytułu wykonywanej osobiście działalności artystycznej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Na jakiej podstawie dokonywać wypłaty artystom z tytułu poniesionych podczas pobytu w Polsce kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdem ?

Kwestię obowiązku podatkowego nierezydenta reguluje art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczyp ...


Na jakich zasadach opodatkowany jest przychód z tytułu opłat za usługi w zakresie działalności rozrywkowej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskany przez osobę będącą obywatelem polskim, mieszkającym na stałe we Włoszech?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. ...

Czy działalność obejmuje występy jako pianistki lub akompaniatorki na koncertach prowadzonych w przedszkolach, szkołach lub stanowiących oprawę muzyczną innych imprez np. bankiety, bale zakwalifikowana przez Urząd Statystyczny pod numerem PKWiU 92.34.12-00.00 jest w dalszym ciągu zwolniona z podatku od towarów i usług ?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz.11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku usługi z wyłączeniem usług wymienionych pod cytowaną pozycją. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą zakwalifikowaną pod numerem PKWiU 92.34.12-00.00. Mając na u ...

Czy od realizowanych przez Centrum odpłatnych (bez sprzedaży biletów) występów grup i zespołów artystycznych w zakresie teatru muzyki i tańca należy naliczać podatek od towarów i usług w sytuacji gdy Jednostka prowadzi działalność artystyczną impresyjną i kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw d ...

Generowanie strony w 14 ms