Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekazanie nieodpłatne

Nabycie urządzeń do wytwarzania detali do produkcji towarów objętych sprzedażą opodatkowaną jest związane z tą sprzedażą w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), uprawniającego do zmnieia podatku naliczonego, także w przypadku, gdy podatnik pozostając właścicielem, przekazuje nieodpłatnie nabyte urządzenia na określony czas kooperantowi wytwarzającemu dla podatnika detale do sprzedaży opodatkowanej.

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w B. określił spółce akcyjnej F. kwotę nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za kwiecień 1995 r. w wysokości 16.092.993 zł i określił kwotę zaległości podatkowej w tym podatku w wysokości 6.579 zł, wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 11 sierpnia 1995 r. do dnia wydania tej decyzji w wysokości 11.089,70 zł. W uzasadnieniu ...

W sprawie zastosowania podatku VAT od nieodpłatnego przekazania obiektu infrastruktury technicznej.

W odpowiedzi na zapytanie Jednostki z dnia 27.10.2003 r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.10.2003 r. w sprawie zastosowania podatku VAT od nieodpłatnego przekazania obiektu infrastruktury technicznej Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że art. 13 w związku z art ...

Czy umowa użyczenia lokalu mieszkalnego oraz lokalu gospodarczego przez rodziców synowi do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu, czy wspomniane użyczenie stanowi koszt lub przychód dla którejś ze stron.

Umowa użyczenia należy do grona umów nazwanych i uregulowana została w art. 710-719 Kodeksu cywilnego. Na podstawie umowy użyczenia, zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W przypadku tej umowy biorący do używania ponosi zwykle koszty jej utrzymania. Umowa użyczen ...

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która nieodpłatnie przejęła zasoby mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, następnie przekazała nieodpłatnie sieć wodno-kanalizacyjną na rzecz gminy, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 f ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 z 2003 r. poz. 1957)?

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4 f ww. ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) oraz w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 z 2003 r. poz. 1957), z którego to przepisu wynika, że ...

- dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nieumorzonej budynku mieszkalnego nieodpłatnie przekazanego gminie,

Naczelnik Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, odpowiadając na wniosek Spółki z dnia 22 grudnia 2003 roku, uzupełniony pismem z dnia 16 stycznia 2004 roku, w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nieumo ...

Czy powstanie, a jeżeli tak, to jaki, obowiązek podatkowy spółdzielni w likwidacji w świetle przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z koniecznością podziału majątku spółdzielni pozostałego po jej likwidacji, dokonanego zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia?

Pismem z dnia 4.02.2004 r. Spółdzielnia „S.” zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższych wyjaśnień: Spółdzielnia w likwidacji w ...

Czy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego od nakładów poniesionych na budowę przyłącza wodociągowego, przekazanego, nieodpłatnie, na rzecz MPWiK a stanowiącego jednocześnie warunek możliwości uzyskania dostawy wody, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej?

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu interpretacji przepisów z zakresu podatku od towarów i usług – pismo Urzędu Skarbowego z dnia 05.01.2004 r. nr PUS PP I /443/1/04/MN – wyjaśnia, c ...

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku zakończenia działalności gospodarczej i przekazania przedmiotowego samochodu do użytkowania w działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka.

Podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i zamortyzowany po pięciu latach eksploatacji Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – zwanej dalej ustawą VAT – p ...

Firma dziewiarska będąca spółką jawną nieodpłatnie otrzymuje od kontrahentów próbki materiałów (przędza, dodatki) oraz nieodpłatnie przekazuje kontrahentom wzory produktów. Zapytanie dotyczy zasad opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: nieodpłatnego otrzymania próbek materiałów: 1) od kontrahentów krajowych, 2) od kontrahentów wewnątrzwspólnotowych, 3) od kontrahentów spoza Unii Europejskiej; oraz nieodpłatnego przekazania wzorów produktów: 4) kontrahentom polskim, 5) kontrahentom wewnątrzwspólnotowym, 6) kontrahentom spoza UE.

W zakresie podatku od towarów i usług: Ad 1) Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zawiera wykaz czynności, które podlegają podatkowi VAT (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnoto ...

Czy przekazanie katalogów informacyjnych rodzi obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku Spółki, produkuje ona odzież z dzianin. Jedną z form aktywacji klientów jest przekazywanie im katalogów z proponowanymi wyrobami na dany sezon. Spółka w miesiącu czerwcu zakupiła od osobnej firmy usługę na wykonanie zdjęć do katalogu jesień-zima 2004/2005. W koszt tej usługi weszła m.in. obróbka zdjęć, wynajęcie modeli. W treści faktury wszystki ...

Generowanie strony w 39 ms