Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawarcie umowy

Jak w ramach produkcji filmowej wykonywanej osobiście w mojej firmie, mogę jako scenarzysta, reżyser czy operator filmowy wykonywać pracę wg umów o dzieło, wynikającej z prawa autorskiego ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 30.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zawarcia „z samym sobą” umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji filmów dokumentalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie ...

Jaką należy stosować formę opodatkowania przy osiąganiu przychodu z najmu w roku 2003

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do tut. organu podatkowego zapytanie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie stosowania – przy osiąganiu przychodu z najmu w roku 2003 – właściwej formy opodatkowania informuje jak niżej. Zgodnie z przep ...

Pytanie Strony dotyczy momentu powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz braku wymogu jej przygotowywania w przypadku odstąpienia od umowy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na złożone zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. w którym momencie powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych: czy w momencie zawarcia um ...

W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od jednorazowego świadczenia z tytułu umowy zawartej z niemiecką spółką akcyjną o zakazie konkurencji i jaki zastosować sposób przeliczenia waluty w EURO?

Podatnik był członkiem zarządu spółki, która została sprzedana niemieckiej firmie. Po jej sprzedaży zawarto umowę o zakazie konkurencji, na podstawie której podatnik uzyskał jednorazowe świadczenie w EURO. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są otrzymane ...

Czy podatek VAT jest kosztem dla starostwa w zakresie realizowanych inwestycji finansowanych częściowo z funduszu SAPARD?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 24.09.2004 r. (data wpływu 27.09.2004 r., znak: FN.2-0715-40/2004) w sprawie zapytania, czy podatek VAT jest kosztem dla starostwa w zakresie realizowanych inwestycji finansowanych częściowo z funduszu SAPARD, dotyczących: przebudowy (m ...

dotyczy możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków w ramach programu SAPARD dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 20.09.2004 r. (data wpływu 28.09.2004 r., znak: FB.0717-56/2004 r.) w sprawie informacji, dotyczącej braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków w ramach programu SAPARD dotyczącyc ...

Czy możliwe jest odliczenie przez gminę podatku od towarów i usług od realizowanych zadań: budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa (modernizacja) drogi gminnej, przebudowa ścieżki turystycznej dla pieszych wraz z oznakowaniem terenu i wykonanie materiałów promocyjnych i zaliczenie tego podatku do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli gmina jest beneficjentem programu SAPARD, który współfinansuje wyżej wymienione zadania inwestycyjne?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10. 2004 r. (znak: SkG-F/26/04) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Gmina ww. piśmie pyta, czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od realizowanych ...

Czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym od realizowanych inwestycji objętych refundacją ze środków Programu SAPARD?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 25.10.2004 r. (znak: BGK-II-7023/36/04) w sprawie zapytania, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym od realizowanych inwestycji objętych refundacją ze środków Programu SAPARD, dotyczących: budowy kanalizacji sanitarnej grawitac ...

dotyczy opodatkowania środków pomocowych podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz stawki podatku VAT przy świadczeniu usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej i kwestii zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT-UE

W dniu 23.07.2004 r do tut. organu podatkowego wpłynęło pismo „A.” spółki z o.o. z siedzibą w S. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.). Przedstawiając stan faktyczny spółka informuje, że przedmiotem jej działalności jest m.in. działalność polegająca ...

Czy podatnikowi, który realizuje inwestycję (modernizacja drogi gminnej) objętą programem SAPARD, na podstawie umowy zawartej w dniu 18.06.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przysługuje prawo do odzyskania - zwrotu podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pytanie strony ostatecznie sprecyzowane w piśmie z dnia 19.10.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 22.10.2004 r.), czy podatnikowi, który realizuje inwestycję (modernizacja drogi gminnej) objętą programem SAPARD, na podstawie umowy zawartej w dniu 18.06.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przysługuje prawo do odzyskania - zwrotu podatku od towarów i usług, ...

Generowanie strony w 7 ms