Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rok podatkowy

Jaką stawkę podatku powinna zastosować spółka zawiązana aktem notarialnym w grudniu 2003r. i wpisana do KRS w styczniu 2004r. ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004r. (uzupełnione znakami skarbowymi w dniu 3 lutego 2004r.) stosownie do treści art. 14a § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), organ podatkowy udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika. Zgodnie z art. 11 Kodeksu Spółek Handlowych z dniem zawarcia umowy spółki aż do m ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Urząd Skarbowy informuje, że w przedstawionej przez jednostkę sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz. U. Nr 29 poz. 355 z 2000 r.). Wspólnoty tworzone na podstawie przepisów tejże ustawy stają się jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Art. 7 ww. ustawy określa, iż odrębną własność lokalu można usta ...

Czy osoba, która w trakcie roku podatkowego ukończyła 35 lat może odliczyć wszystkie wpłaty, dokonane w trakcie roku na kształcenie się w szkole wyższej?

Odpowiadając na pismo z dnia 19 stycznia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fzycznych (jedn. tekst. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, po ...

Czy wydatki na świadczenia medyczne wykonane w okresie styczeń - marzec 2003 r. można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wg przepisów obowiązujących do 31.12.2003 r., jeżeli rok podatkowy w firmie jest od 01.04.2003 do 31.03.2004 r.? Czy wydatki na cele świadczeń zdrowotnych trzeba doliczyć do dochodów pracowników i opodatkować?

Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pisemne zapytanie Strony o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, tj. - Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka kupuje comiesięczne abonamenty na usługi medyczne dla swoich pracown ...

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Dnia 31.05.2003 r. spółka rozpoczęła nowy rok rachunkowy i podatkowy, otwierając likwidację otworzyła księgi rachunkowe. Mamy zapytanie czy również rok podatkowy spółki zakończy się dnia 30.05.2004 r.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z podaniem z dnia 19 lutego 2004 r. informuje.Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), jeżeli z odrębnych przepisów wynika ...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta aktem notarialnym z dnia 28.10.2003 r., a wpisana do KRS w dniu 17.12.2003 r. Umowa Spółki przewiduje, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy zaczyna się w dniu rejestracji Spółki a kończy 31.12.2004 r. Czy Spółka z o.o. powinna od 01.01.2004 r. stosować w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r.? Czy rok podatkowy i obrotowy muszą się pokrywać?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 09.02.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje co następuje: Z przedstawionego w piśmie Spółki stanu faktyczne ...

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w dniu 07.06.2000 r. W dniu 21.07.2003 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednostka w 2002 r. założyła konto bankowe, jednak nadal nie podjęła działalności gospodarczej. Spółka ponosiła koszty prowizji bankowych od kwietnia 2002 r. i najmu lokalu na cele biurowe od września 2002 r. W 2003 r. jednostka oprócz kosztów prowizji bankowych i najmu lokalu, dokonała także przedpłaty na zakup środka trwałego przeznaczonego do prowadzenia działalności podstawowej. Do chwili złożenia pisma w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego spółka nie dokonała żadnej sprzedaży. W dniu 13.10.2003 r. podatnik wystąpił o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz dokonał zgłoszenia do podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób prawnych. 1) Czy spółka musi zaewidencjonować zdarzenia chronologicznie począwszy od kwietnia 2002 r. i złożyć deklaracje CIT-2 za poszczególne miesiące? 2) Czy koszty za okres od kwietnia 2003 r. do końca września 2003 r. można ująć zbiorczo w październiku 2003 r.? 3) W przypadku przyjęcia zasad określonych w punkcie 1, czy spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe za 2002 r. czy też za zgodą organu podatkowego może przyjąć okres od kwietnia 2002 r. do 31.12.2003 r. jako pierwszy rok obrotowy do sporządzenia sprawozdania finansowego?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Organ podatkowy podziela stanowisko podatnika, ze jednostka miała obowiązek składania deklaracji podatku dochodowego od ...

Rok podatkowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2004 r. znak HN/139/04 w sprawie zmiany roku podatkowego, na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuję, że w myśl art. 4 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych u ...

Czy w związku ze zwłoką spółki w powiadomieniu urzędu skarbowego o wyborze innego roku obrachunkowego niż kalendarzowy, poza określeniem powyższego w jej umowie, spółka powinna rozliczać się zgodnie z rokiem kalendarzowym?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.02.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r ...


Generowanie strony w 30 ms