Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka w organizacji

Jaką stawkę podatku powinna zastosować spółka zawiązana aktem notarialnym w grudniu 2003r. i wpisana do KRS w styczniu 2004r. ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004r. (uzupełnione znakami skarbowymi w dniu 3 lutego 2004r.) stosownie do treści art. 14a § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), organ podatkowy udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika. Zgodnie z art. 11 Kodeksu Spółek Handlowych z dniem zawarcia umowy spółki aż do m ...

Czy niżej wymienione wydatki poniesione przez Spółkę z o. o. w organizacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów: opłaty dotyczące rejestracji spółki remont pomieszczeń zakup materiałów biurowych

Na podstawie art. 14a § 1 organ dodatkowy udzielił pisemnej informacji Spółce w organizacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów . W nawiązaniu do ww. informacji Jednostka pismem przedstawiła wydatki, które poniosła w okresie 01.12.2003 r. do 31.12.2003 r. i zwróciła się z zapytaniem, czy dokonała zgodnie z u ...

Czy podatnik ponosząc jedynie koszty a nie uzyskując przychodów może te koszty traktować jako stratę podatkową podlegajacą odliczeniu od dochodu zgodnie art. 7 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m. in. spółki kapitałowe w organizacji, mimo iż nie są one osobami prawnymi. W konsekwencji do opodatkowania dochodu osiągniętego przez spółkę z o.o. w organizacji, podobnie jak do dochodu osiągniętego przez spółkę z ograniczoną odpowie ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z o.o. w organizacji, o czym stanowi art. 161 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Byt prawny spółki kapitałowej w organizacji kończy się w dniu dokonania wpisu spółki do rejestru sądowego. W okresie oczekiwania na wpis do rejestru występują różne zdarzenia ...


Jaka jest data rozpoczęcia działalności spółki w przypadku odmowy rejestracji w KRS i ponownym zawarciu umowy spółki ? Czy wydatki poniesione w okresie od zawarcia pierwszej umowy spółki do momentu rejestracji w KRS stanowią koszty uzyskania przychodów spółki ?

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 19.11.2003 r. (data wpływu do US Warszawa Wawer – 19.11.2003 r., do tutejszego Urzędu – 15.01.2004 r.), uzupełnione pismami z dnia 22.12.2003 r., 12.02.2004 r. i 15.03.2004 r. w spr ...

Czy w przypadku sporządzenia aktu notarialnego założycielskiego spółki z o.o. dnia 06.11.2003 r., zarejestrowania spółki w KRS dnia 11.12.2003 r. oraz wybrania roku obrotowego pokrywającego się z kalendarzowym, przy czym pierwszy rok zgodnie z aktem kończy się 31 grudnia 2004 r. spółka może rozliczyć osobno okres: 11.12.-31.12.2003 r.?

Dnia 30.01.2004 r. wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego wniosek Spółki o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przyjętego roku obrotowego. Do zapytania dołączono: odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr... oraz akt notarialny z dnia 06.11.2003 r. Repertorium A Nr..., mocą którego zawiązano Spółkę. W dniu 09.04.2004 r. uzupełniono wniosek zgo ...


Pomiędzy datą zawarcia umowy spółki, z którą to datą wniesione zostanie do spółki całe przedsiębiorstwo, a datą zarejestrowania spółki w KRS , z którą rozpocznie ona swój właściwy byt prawny, upłynie określony przedział czasu. W związku z powyższym: - w której z tych dat nastąpi (w sposób prawnie skuteczny) przeniesienie własności składników majątkowych i zobowiązań na otrzymującego aport, tj. spółkę z o.o.? W związku z tym, która z tych dat będzie właściwa dla rozpoczęcia w spółce naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem?- czy wnoszone w ramach całego przedsiębiorstwa nieruchomości będą prawnie skutecznie prze-niesione już na podstawie oświadczenia woli sformułowanej w akcie notarialnym o wniesieniu przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki, czy dopiero po zarejestrowaniu umowy spółki przez sąd rejestrowy?- czy składniki wniesionego majątku obrotowego będą mogły być w spółce kosztem uzyskania przychodu (materiały, wyroby gotowe, itd.) po dacie zawarcia umowy spółki, czy dopiero po dacie rejestracji w KRS?- jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywoła u wnoszącego (osoby fizycznej) i u otrzymującego aport (osoby prawnej) wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki w zamian za udziały w kapitale tej spółki?

Podatnik (osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą (księgi rachunkowe) i będący podatnikiem podatku VAT, zamierza wnieść (pod rządami przepisów kodeksu spółek handlowych) przedsiębiorstwo do nowo utworzonej spółki z o.o. W skład wnoszonego przedsiębiorstwa będą wchodziły składniki aktywów trwałych (w tym: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie ) i składniki aktywów o ...

Koszty uzyskania przychodów

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego: umowa Spółki Sp. z o o. został zawarta 30.03.2004 r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Spółka uzyskała 19.04.2004 r. w dokumentach rejestracyjnych złożonych w tut. urzędzie tj. na formularzach NIP-2, VAT-R jako datę rozpoczęcia działalności wskazano 01.06.2004 r. w m-cach kwiecień, maj Spółka ponosiła koszty związane z wynajmem pomieszcze ...

Generowanie strony w 22 ms