Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kradzież

Czy jednorazowa spłata pozostałych czynszów leasingowych za samochód osobowy w związku z jego kradzieżą, stanowi koszt uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na Pani zapytanie z 23.01.2004r. (złożone w tut. Urzędzie 26.01.2004r.) z uzupełnieniem złożonym dnia 06.02.2004r. czy jednorazowa spłata pozostałych czynszów leasingowych za samochód osobowy objętych umową leasingu operacyjnego w przypadku jego kradzieży stanow ...

Czy w związku z utratą przedmiotu leasingu różnica pomiędzy wartością przedmiotu leasingu pozostałą do zapłacenia, a wartością odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, zapłacona Leasingodawcy może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na pismo z dnia 17.02.2004 r. (data wpływu 19.02.2004 r.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: z przedstawionego w piśmie Spółki stanu faktycznego ...

W wyniku kradzieży utraciliśmy: zamortyzowany środek trwały, elementy wyposażenia oraz towary handlowe i materiały. Część towarów udało się odzyskać jeszcze w grudniu, postępowanie toczy się nadal. Czy w remanencie powinniśmy uwzględnić brak skradzionych towarów i materiałów. Czy wartość skradzionych towarów możemy wyksięgować z kosztów zakupu towarów, a następnie przenieść tę wartość do kosztów (wydatków). Czy w roku 2004 możemy dokonać korekty deklaracji podatku dochodowego za rok 2002. Z uwagi na brak dochodu w roku 2002 nie składaliśmy deklaracji PIT-5, tylko roczną deklarację rozliczeniową. Czy przy korygowaniu zapisów mamy obowiązek złożyć delaracje PIT-5 za każdy miesiąc, czy wystarczy korekta deklaracji rocznej. Czy możemy uznać za koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione w roku podatkowym, związane z długoterminowym działaniem (zmiana rodzaju działalności), jeżeli pierwszy przychód z nowego rodzaju działalnosci jest przewidziany na następny rok podatkowy. Czy sprzedaż naszej nieruchomości, w której prowadzimy działalność gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w/g wybranej przez nas w tym roku stawki liniowej 19%. Czy jest to sprzedaż objęta podatkiem dochodowym ( okres wykorzystywania obiektu powyżej 5 lat).

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2004r. (wpływ do urzędu 24.02.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: Ad.1 Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222) nie określają sposobu ewidencjonowania takich zdarzeń gospodarczych jak straty w środkach obrotowych ...

Skutki w zakresie podatku VAT w przypadku wyłudzenia towaru przez nabywcę

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2003 r. (uzupełnione w dniu 10.09.2003 r.) informuje, że: Z opisanej przez Państwa sytuacji wyłudzenia towaru przez nabywcę wynika, iż dokonano jednak sprzedaży, która udokumentowana została fakturą VA ...

Czy w przypadku kradzieży towarów handlowych ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu tych towarów oraz czy na dokonanie odliczenia ma wpływ otrzymane odszkodowanie wskazując, iż odszkodowanie jest wypłacane w wartości netto cen zakupów towarów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 12 stycznia 2004 r. (wpływ do tut. organu podatkowego 14 stycznia 2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśniam co następuje. W ww. piśmie Podatnik pyta czy w przypadku kradzieży towarów handlo ...

Czy w przypadku kradzieży kasy rejestrującej podatnikowi przysługuje nadal możliwość korzystania z ulgi na jej zakup, oraz czy przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup nowej kasy w miejsce skradzionej?

Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ...

Czy podatnik w przypadku kradzieży towarów, których zakup dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej był związany w całości ze sprzedażą opodatkowaną będzie miał obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionych towarów?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 17.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o wyjaśnienie kwestii, czy spółka w przypadku kradzieży towarów, których zakup dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej był związany ...

Pytanie podatnika dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodów, strat wynikających z kradzieży środków obrotowych.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w dniu 9 kwietnia 2004 roku, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów, strat wynikających z kradz ...


Czy otrzymane odszkodowanie należy wykazać jako przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 3%?

Podatnik prowadzi - w formie spółki cywilnej - działalność gospodarczą w zakresie handlu telefonami komórkowymi oraz akcesoriami do nich oraz w zakresie usług naprawy aparatów telefonicznych, z której przychody opodatkowuje w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W maju 2003r. skradziono - w wyniku włamania do sklepu Spółki – akcesoria do telefonów. Ponieważ towar znajdujący się w sklep ...

Generowanie strony w 9 ms