Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: informacja imienna


Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otwarty fundusz emerytalny jest zobowiązany przedstawić podatnikom, o którym mowa w art. 30a ust 1 pkt 6 ustawy imienną informację o uzyskanych dochodach za rok podatkowy 2003? (zgodnie z art. 42 ust 2 w związku z art. 41 i art. 30a ust 1 pkt 6 ustawy).

W odpowiedzi na pismo z dn. 16/01/2004 (wpłynęło do Urzędu 19.01.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) wyjaśnia, że do przychodów (dochodów) uzyskanych w grudniu 2003 r. mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym o ...

Czy w informacji PIT-11 należy ująć wynagrodzenie ze stosunku pracy pobrane przez komornika z rachunku bankowego pracodawcy?

Zakład pracy nie ma obowiązku ujęcia w informacji PIT-11 wynagrodzenia ze stosunku pracy pobranego przez komornika z rachunku bankowego pracodawcy, ale wykazanie tegoż wynagrodzenia w informacji PIT-11 może być pomocne przy sporządzaniu zeznania podatkowego przez podatnika-pracownika. ...

Czy pracownikom przejętym w trakcie roku podatkowego w trybie art. 231 Kodeksu pracy, nowy pracodawca powinien wystawić informacje PIT-11 za cały rok czy jedynie za okres od dnia przejęcia pracowników ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na mocy art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Pytają Państwo czy pracownikom przejętym w trakcie roku podatkowego w trybie art. 231 Kodeksu pracy, nowy pracodawca powinien wystawić informacje PIT-11 za cały rok czy ...


Pytanie Banku dotyczy obowiązku sporządzenia i przesłania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu na podstawie art. 42 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 zE zm.) imiennej informacji o wysokości uzyskanego przez podatnika dochodu (przychodu) ze źródeł wymienionych w art. 30 a ust. 1 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 zE zm.), odpowiadając na pisemne zapytanie złożone do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawieo zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, tj. „czy na podstawie art. 42 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Czy zasadne jest wystawienie informacji o dochodach PIT-8C uzyskanych z tytułu częściowej rekompensaty kosztów polowania wypłaconych przez koło łowieckie członkowi tego koła?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana pismo z dnia 8.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie uzyskanego w 2003 r. przychodu z tytułu częściowej rekompensaty kosztów polowania i w związku z ...

dot. prawidłowego wystawienia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11.

Wątpliwości płatnika dotyczą daty jaką należy umieszczać w sporządzanych pracownikom informacjach o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11 w sytuacji gdy obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku. W opisanej sprawie z pracownikiem spółki rozwiązano umowę o pracę z dniem 12 lutego 2004 r. Wynagrodzenie za miesiąc luty zostało wypłacone 10 marca 2004 r. i w tym samy ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązku wystawiania, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm/ imiennych informacji o wysokosci dochodu dla osób fizycznych posiadających status dyplomaty bądź będących pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych innych krajów.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wypłaca odsetki od środków pieniężnych zgr ...

Pracodawca odprowadził za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, kwoty te doliczył do przychodu pracownika. Podatnik po roku podatkowym dokonuje zwrotu tych składek na rzecz pracodawcy. Czy o dokonane zwroty pracodawca winien korygować PIt-11 za rok w którym doliczono ww. składki do przychodu pracownika ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych ...

Generowanie strony w 20 ms