Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stosunek służbowy

Pracownik jest zatrudnony jednoczesnie w dwóch zakładach pracy. W jednym zakładzie pracy uwzględniono w/w pracownikowi (przy ustalaniu podatku od wypłaty wynagrodzeń) pełne koszty uzyskania przychodu. Czy w takim przypadku podatek należy obliczyć, poprzez przyjęcie za podstawę wynagrodzenia brutto - składki ZUS - pełne koszty uzyskania przychodu, czy też odejmować połowę w/w kosztów uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej od kilku zakładów jednocześnie reguluje art. 22 ...

Czy można uzwględnić w kosztach uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym: koszt telefonu, koszty przejazdu do domu w danym miesiącu?

W związku z pismem doręczonym osobiście w dniu 29.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia ...

Czy w związku ze zmianami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w roku 2004 świadczenia pieniężne wypłacane byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej przez okres roku po zwolnieniu ze służby na podstawie art. 121 ustawy o Straży Granicznej, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób opodatkować odprawy i ekwiwalenty urlopowe wypłacane funkcjonariuszom w ostatnim dniu służby?

Świadczenia pieniężne wypłacane byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej na podstawie art. 121 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 ze zm.), podlegają zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., opodatkowa ...

dotyczy: 1. wypłacania świadczeń pieniężnych byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej i pobierania od nich zryczałtowanego podatku dochodowego, 2. wypłacania świadczeń emerytom i rencistom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym innym niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 3. wypłacania na podstawie art. 118 ustawy o Straży Granicznej odprawy oraz zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, pobierając podatek dochodowy naliczony na podstawie art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 28.01.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z póź. zm.) uprzejmie informuje, że w całości podziela przedstawione w tej spra ...

Opodatkowanie dopłat dokonywanych przez pracodawcę do ceny biletów do teatru dla pracowników i emerytów.

W związku z pismem z 24 maja 2004r. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie IMUS-1471/DPF/415/52/2004, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ zmienia udzieloną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z treścią art. 21 us ...

Czy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego wypłata dodatku na zagospodarowanie wypłacona pracownikowi banku?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2004 r. (data wpływu do Urzędu 13.05.2004 r.) uzupełnione i sprecyzowane pismem z dnia 2.06.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pk ...

Czy równoważnik pieniężny wypłacony funkcjonariuszowi na pokrycie kosztów wyżywienia psa specjalnego, stanowi dla tego funkcjonariusza przychód?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nt. 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: Pytanie dotyczy równoważnika pieniężnego wypłacanego funkcjonariuszowi służby więziennej na pok ...

- dotyczy odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa.

Stosownie do art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie wniosła w dniu 30.03.2004 r. do Izby Skarbowej w Olsztynie zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa. Izba Skarbowa w Olszt ...

Czy wartość posiłków /przysługujących policjantom na podstawie odrębnych przepisów/ stanowiących podstawę opodatkowania ustala się w wysokości stawki pieniężnej normy wyżywienia, czy też stawki pieniężnej normy wyżywienia łącznie z kosztami przyrządzania posiłków ponoszonymi przez płatnika, tj. Komendę Policji ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pismach płatnika wynika, iż policjantom Komendy Policji przysługują świadczenia z tytułu wyżywienia. I tak płatnik wskazuje, iż w myśl art. 72 ust. 1 ustawy o Policji policjantowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych przysługuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie. Natomiast w ust. 2 powołanego artykułu ustawodawca ustanowił dele ...

Dla pracownicy odchodzącej na emeryturę z dniem 30.06.2004r. zakupiliśmy w dniu 18.06.2004r. ze środków obrotowych srebrną biżuterię w cenie 219 zł, którą otrzymała w dniu 22.07.2004r. Naszym zdaniem jest to świadczenie rzeczowe otrzymywane przez emerytów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy o podatu dochodowym od osób fizycznych jest wolne od podatku.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkow (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2004r., nr Dz.120/04 informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świ ...

Generowanie strony w 13 ms