Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doliczenie

Podatnik korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2002r. zawarł związek małżeński. Żona w 1998r. kupiła lokal mieszkalny, który częściowo sfinansowała kredytem mieszkaniowym. Czy wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na spłatę kredytu mieszkaniowego spowoduje konieczność doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach dużej ulgi budowlanej ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.11.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho ...

Czy w związku z zakupem przez podatnika na rynku wtórnym lokalu mieszkalnego z nierozliczonym wkładem budowlanym, wpłaconym w całości przez sprzedającego, zwrócona przez spółdzielnię mieszkaniową nadpłata wkładu budowlanego na rzecz kupującego stanowi jego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie z dn. 16.02.2004 r. (uzupełnione o własne stanowisko dn. 08.03.2004 r.), w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty zwróconego Panu wkładu budowlanego przez spółdzielnię mieszkaniową, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z póź. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skar ...

1. Czy należy sporządzić korekty deklaracji PIT-4 za poszczególne miesiące 2003 roku, w których wypłacono nagrody, zwiększając sumę wypłat o kwoty niesłusznie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne? 2. Czy od kwot zaniżenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należy naliczyć odsetki za zwłokę? 3. Czy w związku z korektami w zakresie zaliczek na podatek i zawyżeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne należy sporządzić korekty informacji PIT-11 za 2003 rok?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. (wpłynęło 23.02.2004 r.) dotyczące rozliczenia dochodów pracowników i podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zwrotem bezpodstawnie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wpłaconych na rzecz ZUS), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok ...

Moja Spółdzielnia mieszkaniowa przyznała mi ekwiwalent za wymianę okien w roku 2003 informując, iż powinnam doliczyć do podatku zwróconą przez spółdzielnię kwotę w zeznaniu podatkowym. Ponieważ nigdy nie korzystałam z odpisu podatkowego w związku z wymianą okien, a jedynie z wpłat dokonanych na fundusz remontowy bardzo proszę o odpowiedź, czy powinnam zapłacić podatek od tego otrzymanego ekwiwalentu.

Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, otrzymała Pani ze spółdzielni mieszkaniowej w grudniu 2003 roku refundację za wymianę stolarki okiennej. Jednak wykorzystane ulgi na cele mieszkaniowe, z których Pani skorzystała dotyczyły zawsze wydatków na wyodrębniony fundusz remontowy, natomiast wydatku związanego z wymianą okien nie wykazywała Pani w postaci ulgi do odliczenia od pod ...

Zwrot ugi mieszkaniowej na adaptację strychu na cele mieszkaniowe przy zniesieniu współwłasności i zamianie po adaptacji mieszkania.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na mocy art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących zwrotu ulgi mieszkaniowej na adaptację strychu na cele mieszkaniowe przy z ...

Czy podlega doliczeniu do podatku zwrócona przez spółdzielnię kwota wkładu mieszkaniowego wniesionego na mieszkanie lokatorskie w 1979 roku? Podatnik nie korzystał z odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2002 r. podatnik który skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków na cele określone w art. 27 a ust. 1 pkt 1 lit. c (tj. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkanio ...

Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z ZUS.

W dniu 09.03.2004 r. do organu podatkowego w Elblągu wpłynęło pismo Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wyjaśnia, że w styczniu 2003 roku otrzymał zwrot nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie w wysokości 11.061,76 zł. W roku ...

W latach 2000-2001 korzystałem z odliczeń z tytułu ulgi budowlanej. Obecnie inwestycja dochodzi do końca i stanę się jej właścicielem. Po ustanowieniu właśności lokalu zamierzam go sprzedać. Czy będę zobowiązany do zwrotu ulgi budowlanej?

Zgodnie z przepisem art.27a ust.13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( jednolity tekst: Dz.U.z 2000r. Nr.14 poz.176 z późn.zm.) - przed jej nowelizacją - jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu / przychodu/ lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust.1 pkt.1 i 2, a następnie: wycofał ze spóldzielni wniesiony wkład, w całości zmien ...

Dot. doliczenia do przychodu uprzednio odliczonych wydatków na budowę domu, który został sprzedany.

Opisuje Pan następujący stan faktyczny : W latach 1996 – 1999 odliczał Pan od przychodu w zeznaniu PIT-28 wydatki związane z budową budynku mieszkalnego Budynek w 2003 r. wg oświadczenia w stanie niewykończonym został sprzedany. Zdaniem wnioskodawcy wydatki uprzednio odliczone nie podlegają doliczeniu do przychodu. Zdaniem organu podatkowego w przedmiotowej sprawie ocena prawna Pana stanowiska j ...

Możliwość dokonywania odliczeń z tytułu systematycznego gromadzenia oszczęności w kasie mieszkaniowej w świetle dokonanych w umowie o kredyt kontraktowy zmian w drodze aneksów w okresie przed 1 stycznia 2002 roku oraz wycofania gromadzonych środków.

W związku z pismem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 26.05.2003r. nr II-1/411/21/2003, informującym Podatnika o przepisach prawa podatkowego w zakresie uprawnień do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Or ...

Generowanie strony w 54 ms