Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zadośćuczynienie

Czy ujęte w ugodzie zadośćuczynienie, podlegające wypłacie na rzecz poszkodowanego - osoby fizycznej, w konkretnie ustalonej kwocie podlega opodatkowianiu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. g ustawy?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 21 listopada 2003r. uzupełnione pismem w dniu 18 grudnia 2003 r., przejęte do rozpatrzenia przez Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi, dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłaconego na mocy ugody odszkodowania i zadośćuczynienia, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia ...


Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość zadośćuczynienia w kwocie 25 000, 00 zł oraz renty za okres 12 miesięcy w kwocie 7 534, 44 zł, zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu na rzecz byłego pracownika tytułem wypadku przy pracy.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 22 grudnia 2003r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Brodnicy 29 grudnia 2003r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych, a mianowicie: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość zadośćuczynienia w kwoc ...

Czy podlega opodatkowaniu otrzymana w 2003 r., na podstawie ugody sądowej kwota zadośćuczynienia?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w konsekwencji wypadku jakiemu w 1999 r. uległa podatniczka, w 2003 r. doszło do zawarcia ugody sądowej pomiędzy sprawcą wypadku i podatniczką. Na podstawie ugody sprawca wypadku zobowiązał się do wypłacenia kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia i zaspokojenia wszelkich szkód w postaci uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia podatniczki. Z ...

Płatnik zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy powinien wydać informację o wypłaconych świadczeniach PIT-8C do właściwego Urzędu Skarbowego i jakie kwoty z wydanego wyroku sądowego powinny być wykazane w ww informacji. Czy płatnik był zobowiązany do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem płatnika wykazując w deklaracji kwoty wynikające z wyroku Sądu, postąpili zdodnie z przepisami art. 20 i art. 42a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż podstawowymi aktami prawnymi, które regulują ww kwestie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 poz 176 z 2000 r. tekst jednolity ze zm.) oraz ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Z dn. 18 maja 1964 r. poz. 93 ze zm.). Zasądzona renta wymieniona w punkcie pierwszym jest rentą odszkodowa ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2004 r. na podstawie wyroku sądowego?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu pismem z dnia 24.06.2004 r. nr ZF/415-222/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizyczn ...

Czy zwrot kosztów procesu sądowego oraz zadośćuczynienie wypłacone w 2003 r. przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie wyroku sądowego, jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 26.02.2004 r., w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów procesu sądowego oraz zadośćuczynienia wypłaconego w 2003 r. przez Ministerstwo Zdrowia na podstaw ...

Podatnik zasiada w Radzie Nadzorczej spółki kapitałowej.Zgodnie z postanowieniami zawartymi w jej statucie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dysponuje kompetencją do podjęcia uchwały, na mocy której członkom organu wypłacane są gratyfikacje finansowe z tytułu członkostwa w Radzie.Gratyfikacje te są wypłacane comiesięcznie wszystkim członkom Rady. Czy wypłacone gratyfikacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu 24.06.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 28.07.2004 r. (data wpływu 09.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji na pytanie czy wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku realizując przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sie ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów mojej firmy handlowej mogę zliczyć odszkodowanie wypłacone przeze mnie osobie, która uległa wypadkowi na schodach mojego sklepu ? Nadmienia, że firma nie była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 18.11.2004r, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.). W wyroku z dnia 6 listop ...

Czy wypłacone przez pracodawcę (spółdzielnię) na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy miesięczne świadczenia z tytułu renty oraz renta uzupełniająca i zadośćuczynienie, których podstawę stanowią wyroki sądu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (pismo z dnia 26.10.2004 r. (znak: PO IV-423/13/2004) spółdz ...

Generowanie strony w 6 ms