Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja

Podatnik uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, zameldował się i zamieszkał w nim. Czy możliwe jest kontynuowanie odliczeń od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej dalszych wydatków ponoszonych na budowę domu?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) - podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit ...

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

Podatnik pyta: 1) czy wydawanie zezwoleń, w trybie decyzji administracyjnej, na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ administracji publicznej podlega podatkowi VAT? 2) czy usługa sprzedaży specyfikacji przetargowej jest nadal opodatkowana stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 7 lipca 2004 r. (data doręczenia – dnia 8 lip ...


Czy w opisanej sytuacji zwrot opłaty paliwowej stanowi przychód, jeżeli tak to w którym roku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 08.03.2005 r., uzupełnionym w dniach 23.03.2005r. i 19.04.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co d ...

Skoro w w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r. nie było jasnej i jednoznacznej regulacji dotyczącej określenia daty, na jaką powinno być dokonane zaliczenie nadpłaty. Wobec tego nie może być mowy o rażącym naruszeniu prawa przez przyjęcie, że datą tą powinien być dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jak to przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny, a nie dzień powstania nadpłaty (czyli dzień zapłaty przez podatnika podatku w wysokości większej od należnej), jak twierdziła skarżąca Spółka.

Wyrokiem z dnia 26 marca 2004 r., III SA 1385/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki Akcyjnej "P." na postanowienie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2003 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu wyroku przedstawiono następujący przebieg post ...


Czy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci gazowej dla potrzeb budynków mieszkalnych (istniejących), w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Prezydenta Miasta Szczecina udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Pismem z dnia 26.04.2006 r., podatnik wystąpił o zajęcie stanowiska i udzielenie interpretacji w sprawie opłaty skarbowej od wyd ...

Czy odszkodowanie, ustalone decyzją Ministra Gospodarki i Pracy, za szkodę poniesioną wskutek niezgodnego z prawem przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko Pani wyrażone we wniosku z dnia 17.12.2005 r ...


Generowanie strony w 13 ms