Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: użytkowanie (używanie)

Podatnik uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, zameldował się i zamieszkał w nim. Czy możliwe jest kontynuowanie odliczeń od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej dalszych wydatków ponoszonych na budowę domu?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) - podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit ...

Czy kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. (bez numeru) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście uprzejmie informuje, że do 31.12.2003 r. obowiązywała regulacja prawna zawarta w art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. ze zm.), która dotyczyła zwolnień przedmiotowych w zakresie kwot za używanie samochodów dla p ...

Czy składniki majątku trwałego (w wiekszości są to maszyny), których budowa i montaż zostały zakończone - nie wykorzystywane ze względu na brak zamówień - Spółka może przyjąć do ewidencji i naliczać amortyzację wg obniżonych stawek ? Czy amortyzacja taka będzie kosztem uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.12.2003 r. złożone w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach w dniu 23.12.2003 r. i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) N ...

- tytuł prawny uprawniający do ulgi na remont i modernizację budynku jednorodzinnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawieart. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 26.01.2004 r., znak: US.VI/I-415-173-I/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. Z ...

Czy kasę fiskalną z zamkniętego punktu sprzedaży można użytkować w nowym punkcie sprzedaży?

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8.10.2003 r.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że nie widzi przeszkód, aby kasę fiskalną z zamkniętego punktu sprzedaży użytkować w nowym punkcie sprzedaży detalicznej pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przed rozpoczęciem ewidencjonowania do urzędu skarbowego. Ponadto, należy pamiętać, że kasa ...

Czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ich własność samochodów, motocykli i rowerów wykorzystywanych w pracy może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2004.01.16 (wpływ 2004.01.19) nr Fn 0717-2/2004 informuje, co następuje: Wątpliwość Wasza dotyczy kwestii, czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ...

Spółka Budowlano - Mieszkaniowa uzyskała pozwolenie na budowę decyzją z listopada 1997 r. oraz z czerwca 1999 r. przez Burmistrza Gminy. Zaświadczenie Urzędu Gminy stwierdza, że w lutym 2000 r. Inwestor przystąpił do użytkowania budynku mieszkalnego. Zakończenie inwestycji nastąpiło w styczniu 2003 r. z chwilą podpisania aktu notarialnego przenoszącego własnośc lokalu mieszkalnego na podatników. Wpis do księgi wieczystej nastąpił w kwietniu 2003 r. Kredyt został zaciągnięty w 100 % w Banku. Zgodnie z art. 26b ust. 5 ustawy o poddatku dochodowym od osób fizycznych ulga odsetkowa obejmuje tylko odsetki od kredytów udzielonych po 01-01-2002 r. przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe. Ustawa ta mowi również, że inwestycję trzeba zakończyć przed upływem 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskało się pozwolenie na budowę, ale tylko gdy inwestorem jest sam podatnik. Potwierdzeniem zakończenia inwestycji jest pozwolenie na użytkowanie budynku lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. Z mocą niejako wsteczną wyłączono ten warunek, jeśli mieszkanie jest kupowane od dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej. Mając na uwadze w/w ustawę uważam, że mogę skorzystać z ulgi odsetkowej.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie w sprawie możliwości odliczania odsetek od kredytu bankowego na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zmianami.) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje co następuje: Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych u ...


Czy do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego mozna używać kasy rejestrującej z poprzednio prowadzonej dziłalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 929 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22.03.2004 r. w sprawie ponownego uruchomienia przez Stronę kasy rejestrującej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku o ...

Czy od wypłaconych w miesiącu styczniu 2004 r. kwot z tytułu używania prywatnych pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w celu odbycia podróży służbowej należy włączyć w miesiącu lutym do dochodów pracownika i naliczyć podatek.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja opublikowana w Dz.U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 wprowadziła szereg zmian m.in. dotyczących obliczania i poboru zaliczek za pośrednictwem płatników. Zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) - płatnicy przekazują kwo ...

Generowanie strony w 40 ms