Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urządzenie

Nabycie urządzeń do wytwarzania detali do produkcji towarów objętych sprzedażą opodatkowaną jest związane z tą sprzedażą w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), uprawniającego do zmnieia podatku naliczonego, także w przypadku, gdy podatnik pozostając właścicielem, przekazuje nieodpłatnie nabyte urządzenia na określony czas kooperantowi wytwarzającemu dla podatnika detale do sprzedaży opodatkowanej.

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w B. określił spółce akcyjnej F. kwotę nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za kwiecień 1995 r. w wysokości 16.092.993 zł i określił kwotę zaległości podatkowej w tym podatku w wysokości 6.579 zł, wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 11 sierpnia 1995 r. do dnia wydania tej decyzji w wysokości 11.089,70 zł. W uzasadnieniu ...


Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. stosowania prawidłowej stawki VAT przy sprzedaży kosiarek, karczowników oraz maszyn i urządzeń rolniczych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia ...

Czy do usługi w postaci renowacji urządzenia melioracyjnego, której jednym z elementów jest wykonanie przepompowni można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2003r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje, iż: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w przedmiotowym piśmie wynika ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawę, montaż szlabanów na drodze dojazdowej do osiedla mieszkaniowego PKWiU 28.63.14-70.00 (automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metali nieżelaznych)?

Z załączonej do w/w pisma spółki opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, iż Urząd Statystyczny wyraził opinię, że wymienione we wniosku spółki usługi typu dostawa oraz montaż szlabanów na drodze dojazdowej do osiedla mieszkaniowego wraz z przeszkoleniem z zakresu eksploatacji systemu szlabanów mieszczą się w grupowaniu PKWiU 28.63.14-70.00 „ automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metali ...

Czy jest możliwość odliczenia od podatku, w ramach dużej ulgi budowlanej, wydatków poniesionych na zamontowanie kominka służącego do ogrzewania mieszkania ?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14.04.2004r. uzupełnione w dniu 21.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku ...

Czy jest możliwość skorzystania z odliczenia w roku podatkowym 2003 w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, wydatków poniesionych na zakup żaluzji poziomych na trwale zamontowanych w oknach? Czy jest możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup dyktafonu dla niepełnosprawnego dziecka (niewidomego)?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.04.2004r. uzupełnione w dniu 17.05.2004r. Naczelnik Urzędu skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: 1. Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w ...

- w sprawie zakwalifikowania kotłowni dla potrzeb podatkowych do budowli bądź do powierzchni budynków.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie znak Dg/693/2004 w sprawie zakwalifikowania kotłowni dla potrzeb podatkowych bądź do budowli bądź do powierzchni budynków wyjaśniam co następuje. Zgodnie z art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane ...

Zdaniem Podatnika powyższa kwalifikacja usług umożliwia zastosowanie 7% stawki podatku VAT lub 22% stawki podatku VAT w zależności od rodzaju obiektu, w którym wykonywana jest usługa.Zgodnie z art. 51 ustawy o VAT, 7% stawkę podatku należy zastosować w przypadku, gdy usługa będzie wykonywana w budynkach uwzględnionych w załączniku nr 5 poz. 86 ustawy, natomiast w pozostałych obiektach usługę tę należy opodatkować według 22 % stawki podatku VAT.

Stan faktyczny: Spółka przeprowadza adaptację urządzeń gazowych, polegającą na przestawieniu tych urządzeń w celu przystosowania ich do pracy w oparciu o inny rodzaj gazu. W zakres usługi wchodzą: wymiana dysz we wszystkich urządzeniach gazowych (takich jak kuchenki gazowe, piecyki gazowe, itp.) oraz regulacja tych urządzeń poprzez ustawienie poziomu spalin i ich próby szczelności. Urządzenia gazo ...

1. Czy odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) związanych z działalnością gospodarczą i sfinansowanych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są kosztami uzyskania przychodów ? 2. Czy mogę skorzystać z prawa odliczenia podatku od towarów i usług z faktur zakupu maszyn i urządzeń ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 28.04.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), kosztami uzy ...

Generowanie strony w 8 ms