Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt dewizowy

Czy ujemne różnice kursowe środków pieniężnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym ...

Czy różnice kursowe, wynikające z przewalutowania kredytu są: -dodatnie-przychodem podatkowym, -ujemne-kosztem podatkowym?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12 lutego 2004 roku, (uzupełnione pismem z dnia 19 lutego 2004 roku), dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic, wynikających z przewalutowania na polskie złote kredytu bankowego zaciągniętego w walucie EURO, Naczelnik Warmińsko – Mazur ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów różnice kursowe od spłaty zaciągniętego kredytu walutowego?

Zgodnie z ogólną definicją kosztów wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.), do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, oprócz wykluczonych przez ustawodawcę, a wymienionych enumeratywnie w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. ...

Czy różnice kursowe powstałe na skutek konwersji kredytu dewizowego na kredyt złotowy stanowią koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że zaciągnięcie kredytu zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, a późniejsza jego spłata w myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jednakże zaciągnię ...

Czy powstałe różnice kursowe w związku z przewalutowaniem kredytu dewizowego są kosztem uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r ...

Czy powstałe różnice kursowe w przypadku spłaty w całości kredytu walutowego i zaciągnięcia kredytu złotowego stanowią koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.02.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r ...

Uznawanie za koszt uzyskania przychodu różnic kursowych w przypadku przewalutowania kredytu bankowego.

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 16.01.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnosząca zapytanie Spółka przedstawiła stan faktyczny, z kt ...

Czy ujemne różnice kursowe związane z faktycznie zapłaconymi odsetkami i spłatami rat kapitałowych stanowią koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku zaciągnięcie kredytu nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jak również późniejsza jego spłata w myśl art. 23 ust. 1 pkt. 8 lit. a wyżej cyt. ustawy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Wynika ...

Dotyczy ujemnych różnic kursowych od kredytów w walutach obcych.

Pismem z dnia 17 listopada 2003 r. /bez numeru/ Spółka zwróciła się o udzielenie informacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych ustalonych od spłaconych rat kapitałowych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktyczneg ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych z tytułu spłaty kredytu walutowego wniesionego do Spółki wraz z aportem.

Spółka Jawna zaciągnęła kredyty dewizowe, następnie zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów bankowych zostały wniesione wraz z całym przedsiębiorstwem w formie wkładu niepieniężnego do Sp. z o. o. W tej sytuacji zaszła konieczność dokonania spłaty całkowitej zaciągniętych przez Spółkę Jawną kredytów . Spłata ww. kredytów przez Sp. z o.o. została w całości sfinansowana z udzielonego jej przez Ba ...

Generowanie strony w 21 ms