Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kurs waluty

Czy ujemne różnice kursowe środków pieniężnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym ...


Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przy określaniu podatku należnego w imporcie usług należy uwzględnić kurs walut z dnia powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. Co do zasady będzie to dzień dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia o ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 16.02.2004 r. (znak: II US PB-I-415/4/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w piśmie z ...

uzupełnić

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2.02.2004 r. w sprawie potwierdzenia prawidłowości zaliczenia do kosztu podatku dochodowego za 2003 r. różnic kursowych wynikłych z wyceny kredytu dewizowego po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po przeanalizowaniu załączonej także do ww. zapytania pana pisemnej informacji K. S.A. Oddział w P., z dnia 14.01.2004, a do ...

Czy powstałe różnice kursowe w związku z przewalutowaniem kredytu dewizowego są kosztem uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r ...

Czy powstałe różnice kursowe w przypadku spłaty w całości kredytu walutowego i zaciągnięcia kredytu złotowego stanowią koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.02.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r ...

Uznawanie za koszt uzyskania przychodu różnic kursowych w przypadku przewalutowania kredytu bankowego.

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 16.01.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnosząca zapytanie Spółka przedstawiła stan faktyczny, z kt ...

Czy zarachowanie w koszty uzyskania przychodów zakupów towarów z importu w oparciu o kurs waluty, który wynika z dokumentu SAD jest prawidłowe?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy-z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w kontekście pism Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik Nr PR/423/13/03/JA z dnia 18.09.2003 r. oraz Nr PR/423/23/03/JA z dnia 17.11.2003 r., stanowiących pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowe ...

Jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN faktur wystawionych przez Dostawców w walutach obcych?”

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm./,odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki "jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN za faktury wystawione przez dostawców w walutach obcych", Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Definicja kosztów uzyskania przychodów jest określona ...

Generowanie strony w 5 ms