Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: różnice kursowe

Czy ujemne różnice kursowe środków pieniężnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ujemne różnice kursowe od kredytu obrotowego w formie linii kredytowej o charakterze odnawialnym w walucie wymienialnej bez przepływu środków pieniężnych?

Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się zgodnie z art. 15 ust. 1a cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym, jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego prz ...

- czy różnice kursowe wynikłe przy spłacie inwestycyjnego kredytu bankowego (udzielonego zgodnie z przedłożoną w załączeniu umową), po przekazaniu inwestycji, są kosztem uzyskania przychodu i czy ma w tym przypadku zastosowanie art. 15 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Oznacza to, że w przypadku gdy realizacja różnic kursowych za dany okres ma miejsce po dniu oddania (środka trwałego) inwestycji do używania - kosztem uzyskania przychodów będzie tylko ta część zrealizowanych różnic kursowych, która nie powiększyła wcześniej, jako naliczone statystycznie różnice kursowe, wartości początkowej środka trwałego powstałego na skutek tej inwestycji. W przeciwnym przypad ...

- dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2004 roku przychodów uzyskanych za roboty budowlano-montażowe.

Opowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004 r. (uzupełnione pismami z dnia 05.02.2004 r. i 18.02.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2004 roku przychodów za roboty budowlano-montażowe, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 1 ...

Czy różnice kursowe, wynikające z przewalutowania kredytu są: -dodatnie-przychodem podatkowym, -ujemne-kosztem podatkowym?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12 lutego 2004 roku, (uzupełnione pismem z dnia 19 lutego 2004 roku), dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic, wynikających z przewalutowania na polskie złote kredytu bankowego zaciągniętego w walucie EURO, Naczelnik Warmińsko – Mazur ...

- w zakresie terminów ujęcia w deklaracji VAT faktur korygujących, wystawionych w wyniku rozliczenia należności za roboty budowlano-montażowe, których wartość zakontraktowano w EURO.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2004 r., znak PRIB:DF-01/01/2004 (uzupełnione pismem z dnia 5.02.2004 r. znak PRIB:DF-06/02/2004 i pismem z dnia 18.02.2004 r., znak PRIB:DF-07/02/2004), w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Spółka pyta o możliwość zaliczenia umorzonego zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki do przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 8 stycznia 2004 r. informuje, że nie potwierdza stanowiska Spółki zawartego w przedmiotowym piśmie. Zaciągnięcie pożyczki - zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku doc ...

Dotyczy podatkowego traktowania różnic kursowych od pożyczki denominowanej w walucie obcej zaciągniętej na cele inwestycyjne.

Stosownie do art. 14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 27 listopada 2003 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu - 21 styczeń 2004 r.) uzupełnione pismami z dnia 23 grudnia 2003 r. i 05 lutego 2004 r. w sprawie podatkowego traktowania różni ...

Czy różnice kursowe powstałe w wyniku sprzedaży części walut obsługującemu bankowi winny zwiększać przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a różnice w kwotach, wynikające z aktualizacji konta walutowego nie powinny wpływać na zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przedmiot wniosku dotyczy stanu faktycznego w 2003 roku)?

Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (forma prowadzenia działalności - spółka jawna, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – księgi rachunkowe) otrzymuje przychody w walucie obcej (EURO) z tytułu eksportu towarów; również zapłata za import towarów i surowców jest dokonywana ze środków zgromadzonych na koncie dewizowym przedsiębiorstwa, pochodzących z eksportu. W związku z ...


Generowanie strony w 84 ms