Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczenie roczne

Jak należy prawidłowo sporządzić informacje PIT-11 i PIT-40 za 2003r. dla pracowników, w szczególności, jak wykazać koszty uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004r. informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej reguluje art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy ...

Od października 2002 r. jestem wdową, córka ma przyznaną rentę rodzinną. W marcu 2003 r. ukończyła 18 lat. W związku z powyższym nie wiem, czy córka powinna rozliczyć się sama, czy razem ze mną. Córka jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego i oprócz renty rodzinnej nie osiąga żadnych innych dochodów. Czy jeżeli córka rozliczy się sama, to czy mogę skorzystać z przywileju osoby samotnie wychowującej dzieci? Czy w swoim rozliczeniu córka może odliczyć rachunek za naukę języka i rachunek za egzamin First Certificate in English?

Zgodnie z art. 6 ust. 4, pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskiwały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochod ...

Jak płatnik winien dokonywać rocznego rozliczenia należności wypłacanych w formie ryczałtu osobom przybranym do osoby okazywanej, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1026 z późn. zm.)?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisma z dnia 11.02.2004 r. znak F-MJ/0168/43/2004 (data wpływu do Urzędu 16.02.2004 r.) i z dnia 02.03.2004 r. znak F-0168/77/04 (data wpływu 05.03.2004 r.) informuję, że zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizyczny ...

Czy mogę -mając zawieszoną działalność gospodarczą do której mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- skorzystać z rozliczenia w 2003 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że do miesiąca lipca 2003 r. był Pan osobą samotnie wychowującą dzieci, prowadzącą działalność gospodarczą w formie karty podatkowej -zawieszoną od 06.02.2001 r. W myśl art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujący ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Urząd Skarbowy informuje, że w przedstawionej przez jednostkę sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz. U. Nr 29 poz. 355 z 2000 r.). Wspólnoty tworzone na podstawie przepisów tejże ustawy stają się jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Art. 7 ww. ustawy określa, iż odrębną własność lokalu można usta ...

Czy opuszczając na stałe Rzeczpospolitą można wcześniej złożyć zeznanie podatkowe?

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 , które to dot ...

Gdzie powinienem się rozliczyć z przychodów uzyskanych w roku 2003? Do dnia 29-12-2003 r. byłem zameldowany w Legionowie. Przy takim adresie mieszkałem do dnia 10-01-2004 r. Jednak od dnia 29-12-2003 r. jestem zameldowany w Łomiankach.

W związku z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zmianami ), które wpłynęło do Urzędu Skarbowego dotyczącym wyjaśnienia, w którym urzędzie skarbowym powinien rozliczyć się Pan ze swoich dochodów osiągniętych w 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co następuje. Zgodnie z informacjami zawartymi w podaniu skie ...

Czy syn ma obowiązek odprowadzić podatek za zmarłą matkę z tytułu zbycia akcji pracowniczych oraz czy będąc opiekunem prawnym małoletniej siostry ma prawo do rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących?

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na pismo z dnia 19.01.2004 r., w sprawie sposobu rozliczenia podatkowego po zmarłej matce, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) uprzejmie informuje: W 2003 roku podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia akcji byli obowiązani, na podstawie art. 44 ust. 8 ustawy o poda ...

Były pracodawca wystawił mi PIT-11 za 2003 r. i wykazał w informacji dochody, których nie uzyskałam. Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy ww dochody powinny być wykazane w rozliczeniu rocznym za 2003 r. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 11 ust. 1 uważam, iż nie powinnam rozliczyć w zeznaniu podatkowym otrzymanego Pit-u 11.

W związku z Pani zapytaniem w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), które wpłynęło zgodnie z właściwością miejscową dnia 25.02.2004 r. dotyczącym wyjaśnienia czy dochody, których Pani nie uzyskała ale zostały wykazane na informacji PIT-11 należy wykazać w zeznaniu podatkowym w 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia. Powyż ...

Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży akcji na giełdzie nabytych nieodpłatnie w zakładzie pracy i jak rozliczyć ten przychód w zeznaniu rocznym?

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r. w sprawie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego w 2004 r. ze sprzedaży akcji, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie uprzejmie informuje: W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...

Generowanie strony w 60 ms