Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jazda miejscowa

W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl nat ...

Czy kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. (bez numeru) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście uprzejmie informuje, że do 31.12.2003 r. obowiązywała regulacja prawna zawarta w art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. ze zm.), która dotyczyła zwolnień przedmiotowych w zakresie kwot za używanie samochodów dla p ...

W związku ze skreśleniem z dniem 01.01.2004 r. z art. 21 ust. 1 punktu 22 z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prosimy o podanie w jakiej wysokości stosować stawkę podatku dochodowego oraz w jakiej kwocie odliczać koszty uzyskania przychodu przy wypłacie ryczałtu za używanie samochodu stanowiącego własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy przy jazdach lokalnych?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych ...

Czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent.

W dniu 18.12.2003 roku wpłynęło pismo Spółki z prośbą o wyjaśnienie prawidłowej interpretacji przepisów art. 21 ust 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dz ...

Dotyczy zasady opodatkowania od 1.01.2004 r. świadczeń z tytułu używania przez pracowników samochodów osobowych będących ich własnością, na potrzeby zakładu pracy, w celu odbycia podróży służbowej oraz wypłaconych w styczniu 2004 r. ryczałtów za używanie samochodów w jazdach lokalnych za grudzień ubiegłego roku.

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo (znak: DK/189/2004) z dnia 14.01.2004 r. złożone w tutejszym Urzędzie Skarbowym w dniu 19.01.2004 r. w sprawie opodatkowania świadczeń z tytułu używania przez pracowników samochodów osobowych będąc ...

Kiedy zwrot kosztów za używanie w celu służbowym samochodu osobowego stanowiącego własność pracownika związany jest z jazdą lokalną a kiedy z podróżą służbową?

Od 1 stycznia 2002 r. definicję podróży służbowej zawiera art. 77 kodeksu pracy. Wynika z niej, że podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Tak więc nie uznaje się za podróż służbową podróży do i w obrębie miejscowości, w której pracownik ma stałe miejsce pra ...

Czy kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 - z późn. zm. )?

W ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do końca 2003 roku funkcjonowały zwolnienia przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 13 i 22.Na podstawie tych przepisów wolne od podatku dochodowego były: -ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowią ...

Czy kwoty wypłacone pracownikom ( tzw. kilometrówka ) z tytułu używania przez nich prywatnych samochodów dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Do dnia 31 grudnia 2003r. obowiązywał przepis zawarty w art.21 ust.1 pkt 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003r., zwalniający od podatku dochodowego m.in. kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnyc ...

Czy ryczałt pieniężny wypłacany ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych stosownie do § 2 pkt 12 lit. m rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31.12.1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, za używanie własnych samochodów w jazdach lokalnych przez niepełnosprawnych pracowników, korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Do końca 2003 roku ryczałty wypłacane pracownikom z tytułu zwrotu kosztów za używanie własnych pojazdów samochodowych dla potrzeb pracodawcy w jazdach lokalnych, korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: DzU z 2000r., Nr 14 poz. 176 ze zm.). Ustawa nowelizująca z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz. U. N ...

Czy w 2004 r. korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego kwoty wypłacane listonoszom z tytułu zwrotu kosztów związanych z używaniem prywatnych pojazdów do celów służbowych?

W powołanym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny: W Przedsiębiorstwie obowiązują dwie kategorie zwrotu kosztów z tytułu używania prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych w jazdach lokalnych: - w formie miesięcznego ryczałtu, na podstawie rachunku złożonego przez pracownika, niezależnie od ilości przejechanych kilometrów (powyższa formuła zwrotu kosztów dotyczy uprawnionych pr ...

Generowanie strony w 2 ms