Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadzór

W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl nat ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.06.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że jednostka ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania przychodów w działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku wykonywania usług na rzecz aktualnego pracodawcy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 16.02.2004 r., uzupełnionym w dniu 01.03.2004 r., w sprawie możliwości opodatkowania przychodów w działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanyc ...

Jaja stawka podatku VAT ma zastosowanie po 1 maja 2004 r. do świadczonych przeze mnie usług na rzecz odbiorcy holenderskiego? Świadczone usługi polegają na nadzorze wszelkiego rodzaju zmian wprowadzanych w fazie produkcji, terminów dostaw oraz jakości wyrobów, któe produkowane są na rzecz tego samego odbiorcy holenderskiego przez inny podmiot polski, będący bezpośrednim eksportem tych wyrobów. Otrzymuję wynagrodzenie prowizyjne-każdorazowo negocjowane od odbiorcy holenderskiego, po wystawieniu faktury.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie o wysokość stawki podatku od towarów i usług na świadczone dla nabywcy z terytorium Wspólnoty Europejskiej usługi, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ...

1. Czy zwrot poniesionych kosztów za sprawowany nadzór nad lasami niepaństwowymi mieści się w pojęciu "inna dopłata o podobnym charakterze związana ze świadczeniem (...)usług ujętym w art.29 ust.1 ustawy VAT? 2. Czy dotacje otrzymane z budżetu państwa na prace leśne /zalesienie gruntów i wykonanie innych czynności / podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.05.2004r.?

Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i u ...

Czy od 01.05.2004r. podlegają opodatkowaniu usługi nadzoru technicznego, koordynowania prac budowlanych, nadzoru nad montażem oraz montażem ferm drobiu jako podwykonawcy, poza obszarem Polski ale w granicach Unii Europejskiej na rzecz inwestora zagranicznego, w imieniu firmy polskiej, zlecającej to podwykonawstwo/ firma polska wystawiła fakturę za całość usługi inwestorowi zagranicznemu / ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. nr 137, poz. 926 z póżn. zm./ w odpowiedzi na złożone w dniu 24.06.2004r. ( datowane 14.06.2004r.)zapytanie informuję o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego opodatkowania usług nadzoru technicznego, koordynowania prac budowlanych, nadzoru ...

Jestem zatrudniony w Generalnej DyrekcjiDróg Krajowych i Autostrad w L. Rejon Dróg w Z. w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze względu na zarządzenie Dyrektora nie mogę prowadzićdziałalności gospodarczej, natomiast moge wykonywać prace na umowę zlecenia lub umowę o dzieło . Ponadto informuję , że wykonywane prace nie są związane z macierzystym zakładem lecz są wykonywane na rzecz innych podmiotów tj. Urzędów Gmin lub Miasta . Nie prowadząc działalnośći gospodarczej , podatek dochodowy od wykonywanych moich prac jest odprowadzany przez Zleceniodawcę , z którym jestem obligatoryjne związany umową zlecenia lub umową o dzieło. Analizując ustawę z dnia 11 marca 2004 r. art.15 ust.3 uważam , że wykonując prace na umowę zlecenia związane z nadzorem technicznym nad budową dróg i ulic oraz wykonywanie projektów technicznych na budowę dróg , ulic, placów, parkingów, chodników formie umowy o dzieło nie podlegam podatkowi VAT.Powyższa działalność nie jest traktowana za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą . Mając ścisły związek umowy ze zleceniodawcą na wykonanie powyższych prac oraz ciążącego obowiązku odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego przez Zleceniodawcę uważam , że wykonywanie powyższych prac nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 z późn.zm.) w odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie złożonym w tutejszym organie podatkowym w dniu 30 lipca 2004 roku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kon ...

Czy nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wykonywany przez nadleśniczego na zlecenie starosty na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, stanowi usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Us ...


Jaką stawką podatku VAT są opodatkowane usługi w zakresie kontroli gospodarstw rolniczych (nadzór nad produkcją rolną metodami ekologicznymi PKWiU ex 01.4 i PKWiU 93.05) ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż wysokość opodatkowania w podatku od towarów i usług uzależniona jest generalnie od statystycznego zaklasyfikowania danego towaru lub usługi. W piśmie PNG sp. z o. o. podaje, iż świadczone przez nią usługi sklasyfikowane są odpowiednio: PKWiU ex 01.4 - nadzór nad produkcją rolną metodami ekologi ...

Generowanie strony w 10 ms