Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: praca

Czy pracując u jednego pracodawcy na cały etat i 1/2 etatu mogę w rocznym zeznaniu podatkowym za 2003r. odliczyć podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 1.799,37 zł ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.02.2004r.) informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej od kilku zakł ...

Czy otrzymana w 2003 i 2004 r. renta wyrównawcza na podstawie zawartej ugody, w związku z wypadkiem przy pracy skutkiem, którego była utrata zdolność do pracy zarobkowej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W drodze § 1 pkt 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 10, poz. 81) Minister Finansów zarządził, za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowań wypłacanych na podstawie umowy ...

Czy imienne karty przejazdu środkami transportu autobusowego, wynajętymi przez zakład pracy w celu grupowego przewozu pracowników do miejsca pracy, potwierdzające poniesiony przez pracownika wydatek na dojazd do zakładu pracy w kwocie 3.516,00 zł są wystarczającym dowodem uprawniającym do zastosowania w zeznaniu podatkowym za rok 2002 kosztów uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych ?

Podatnik wyjaśnił, że dojeżdża do zakładu pracy, znajdującego się poza miejscowością zamieszkania, na podstawie karty przejazdu, uprawniającej do przejazdu w określonym terminie środkami transportu autobusowego wynajętymi przez zakład pracy w celu grupowego przewozu pracowników do miejsca pracy. Zakład pracy rozliczając miesięczne wynagrodzenie stosował podwyższone koszty uzyskania przychodu ze st ...

Sposób opodatkowania podatkiem VAT usług wyszykiwania osób i miejsc pracy dla pracodawców znajdujących się poza terytorium naszego kraju.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) w przypadku, gdy usługi takie jak:- usługi dostarczania ( oddelegowania ) personelu;świadczone są na rzecz osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa tr ...

Na jakiej podstawie prawnej mam potracać kwotę wolna od podatku z dochodu jaki przynosi mi wynajem lokali ? Jestem osobą zatrudnioną w ramach stosunku pracy i kwota wolna od podatku potrącana jest przez mojego pracodawcę z wynagrodzenia za pracę. Potrącenie kwoty wolnej od podatku dwukrotnie uważam za niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Informuję, że stosownie do uregulowania zawartego w art. 32 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) pracodawca zmniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty, zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku p ...

Czy przyjmowane przez agencję pośrednictwa pracy wpłaty na pokrycie kosztów są czynnością opodatkowaną podatkiem VAT ? Czy podlega opodatkowaniu i w jakiej stawce opłata, jaką płaci pracodawca włoski za wykonaną usługę skierowania do niego pracownika ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, póz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 02.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego - 14.06.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że: 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ...

Dotyczy opodatkowania pracy najemnej wykonywanej na terytorium innego państwa.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 17 maja 2004 r (wpływ do tut. Organu podatkowego w dniu 19 maja br.), uzupełnione następnie pismem z dnia 2 czerwca 2004 r, działając zgodnie z przepisami art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia: Z treści złożon ...

Pytający zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących opodatkowania wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników (skierowanych przez pracodawcę do pracy) na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego wyjaśnia. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 926 ze zm.) jak również postanowienia wzajemnych umów w spra ...

Czy kwota odszkodowania należnego z tytułu rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 55 § 1 1 kodeksu pracy przysługująca byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym. Czy odszkodowanie przysługujące z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie art. 55 § 1 1 kodeksu pracy, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku kiedy podstawą wypłaty tego odszkodowania nie był wyrok ani ugoda sądowa.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są: otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z ...

W jaki sposób należy rozliczyć pracownika oddelegowanego do pracy w Niemczech?

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r. wyjaśnia co następuje. Przychodami pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech, którzy otrzymują wynagrodzenia na terenie Niemiec i tam mają płacony podatek, są kwoty ich wynagrodzeń powiększone o p ...

Generowanie strony w 8 ms