Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komornik

Kto winien odprowadzić podatek dochodowy od wynagrodzeń przekazanych /poprzez komornika/ pracownikom. W jakim terminie i w jaki sposób powinien być on przekazywany. Kto odpowiada za jego prawidłowe naliczenie i przekazanie do właściwego urzędu skarbowego.

Odpowiadając na pismo z dnia 09.02.2004 r. złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: zgodnie z art. 31 ustawy o po ...

Czy podatnik będący komornikiem sądowym ma prawo, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, stosować od stycznia 2004 r. 19% liniową stawkę podatkową ?

W myśl art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) komornik jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) p ...

Czy w informacji PIT-11 należy ująć wynagrodzenie ze stosunku pracy pobrane przez komornika z rachunku bankowego pracodawcy?

Zakład pracy nie ma obowiązku ujęcia w informacji PIT-11 wynagrodzenia ze stosunku pracy pobranego przez komornika z rachunku bankowego pracodawcy, ale wykazanie tegoż wynagrodzenia w informacji PIT-11 może być pomocne przy sporządzaniu zeznania podatkowego przez podatnika-pracownika. ...

Jaką stosować na fakturze VAT stawkę podatku VAT od sprzedaży rzeczy ruchomych jako towary używane przez organ egzekucyjny?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02.2004 r. (data wpływu do urzędu 13.02.2004 r.), o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwego określenia na fakturze VAT - stawki podatku od towarów i usług od sprzedaży przez organ egzekucyjny rzeczy ruc ...

Czy komornik dokonując, w ramach egzekucji, sprzedaży jest uprawniony do wystawienia w imieniu podatnika faktury VAT? Jak należy zaewidecjonować w/w fakturę w przypadku kiedy została ona przesłana pzrez komornika z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Czy nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w takiej fakturze?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie udokumentowania sprzedaży dokonanej przez Komornika Sądowego informuje, że zgodnie z § 51 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów us ...

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie wyegzekwowane i wypłacone w 2003 r. przez komornika sądowego na podstawie wyroku sądu w sytuacji, gdy sąd zasądził wynagrodzenie w kwocie netto?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 6.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 16.02.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Wynagrodzenie za pracę, jako niezbędn ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pisemne zapytanie, dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, z dnia 2003.10.13 (uzupełnione 2003.10.20 i 2003.10.22) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy ...

Czy komornik miał prawo zajęcia wykazanej w deklaracji kwoty do przeniesienia ?

1/ W kwestii udzielenia wyjaśnień odnośnie podstawy prawnej dokonanego zajęcia winien wypowiedzieć się nie tut. Urząd Skarbowy lecz Komornik Sądowy, który podjął czynności egzekucyjne w oparciu o przepisy k.p.c. Na marginesie zauważa się jednak, że egzekucja sądowa z innych wierzytelności i innych praw majątkowych unormowana jest w art. 895-912 k.p.c. 2/ Niezależnie od istnienia przesłanek prawnyc ...

Jak należy rozliczyć w zeznaniu rocznym kwotę odszkodowania (odprawy) zasądzoną przez Sąd Pracy, a wyegzekwowaną przez komornika?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta zgodnie z art. 14 a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) odpowiadając na pismo Pani z dnia 15.03.2004 roku (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, ...


Generowanie strony w 10 ms