Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty przejazdu

Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu dla potrzeb realizacji zawartej umowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Czy można uzwględnić w kosztach uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym: koszt telefonu, koszty przejazdu do domu w danym miesiącu?

W związku z pismem doręczonym osobiście w dniu 29.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia ...

- dotyczy działalności gospodarczej w zakresie likwidacji szkód na rzecz ubezpieczycieli wg symbolu PKWiU 67 20 10.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 27.08.2003 r. (data wpływu 29.08.2003 r.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: jak wynika z treści pisma prowadzi Pan działalność gosp ...

Czy należności wypłacone policjantowi na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.) w wysokości i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz.U. Nr 191 poz. 1598) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Wypełniając dyspozycję art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 19.02.2004 r. czy należności wypłacane policjantowi na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.) w wysokości i na zasadach określonych p ...

Czy koszty przejazdu biegłego sądowego podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Panu przez Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej z dnia 02.02.2004 r. nr PD V/415-1/04 będącą odpowiedzią na Pana zapytanie z dnia 23.01.2004 r. w sprawie opodatkowania przez płatnika tj. Sąd Rejonowy w Suchej Be ...

Czy wypłacony członkom Rady Nadzorczej zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem na posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie przedsiębiorstwa w 2003 r. objęty jest zaniechaniem poboru podatku dochodowego wprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.02.2003 roku?

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) zgodnie z art. 13 pkt 7 uważa się: przychody otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów s ...

Czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby za lata 1999-2002 przysługujący funkcjonariuszom Policji na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o policji ( Dz. U. z 2002r. nr 7 poz.58 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) „ za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypła ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów mozna zaliczyć wydatki poniesione na dojazd do kontrahenta?

Ogólna konstrukcja kosztów uzyskania przychodów jest zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zgodnie, z którą kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tym samym zasadą prawa podat ...

Czy wydatki związane z dojazdami prezesa zarządu do siedziby spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? Czy tego rodzaju świadczenia stanowią dochód podatnika?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie spółki z o.o. „B.” w K. (pismo z dnia 21.01.2004 r., bez znaku), uzupełnione oświadczeniem spółki z dnia 30.01.2004 r. (pismo – znak: L.dz. 149/01/2004) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Czy paragon fiskalny (taxi, autostrada, parking...) właściwie opisany przez osobę przedstawiającą kwit i zaakceptowany przez Zarząd Spółki stanowi koszt uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na wniosek Spółki z dnia 26.03.2004 r., uzupełniony pismem Spółki z dnia 9.04.2004 r. w sprawie zaliczenia kosztów na podstawie paragonu fiskalnego (taxi, autostrada, parking ) w koszty uzyskania przychodów Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie prz ...

Generowanie strony w 64 ms