Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty przejazdu

Czy zwrot kosztów przejazdów likwidatora zatrudnionego na umowę o dzieło podlega opodatkowaniu w 2003 i 2004 r.?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004 r. (data wpływu 16.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z obowiązującym do końca 2003 r. art. 21 ...

Czy imienne karty przejazdu środkami transportu autobusowego, wynajętymi przez zakład pracy w celu grupowego przewozu pracowników do miejsca pracy, potwierdzające poniesiony przez pracownika wydatek na dojazd do zakładu pracy w kwocie 3.516,00 zł są wystarczającym dowodem uprawniającym do zastosowania w zeznaniu podatkowym za rok 2002 kosztów uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych ?

Podatnik wyjaśnił, że dojeżdża do zakładu pracy, znajdującego się poza miejscowością zamieszkania, na podstawie karty przejazdu, uprawniającej do przejazdu w określonym terminie środkami transportu autobusowego wynajętymi przez zakład pracy w celu grupowego przewozu pracowników do miejsca pracy. Zakład pracy rozliczając miesięczne wynagrodzenie stosował podwyższone koszty uzyskania przychodu ze st ...

dotyczy poboru zaliczek na podatek dochodowy od zwrotów kosztów przejazdu pracownika na studia

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2004 r. dotyczące informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy od zwrotów kosztów przejazdu pracownika na studia, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z rozporządzeniem Ministr ...

Czy koszt otrzymania przez pracownika biletów komunikacji mjejskiej w przypadkach określonych np : zawiezienie sprawozdania do GUS-u, dojazd na szkolenie jest przychodem pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu wg tej ustawy ?

W związku ze złożonym zapytaniem z dnia 05.05.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochod ...

Czy kwoty stanowiące zwrot kosztów przejazdu świadka związanego ze sprawą, wypłacane przez jednostkę wojskową (żandarmerię wojskową) podlegają opodatkowaniu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia ... w sprawie udzielenia informacji o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu wyjaśnia, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r. Nr 14, po ...

dotyczy opodatkowania otrzymanego przez syndyka zwrotu kosztów przejazdów własnym samochodem w celach służbowych z miejsca zamieszkania do siedziby masy upadłości oraz z siedziby masy upadłości do sądów i urzędów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 13.04.2004 r. (znak: L.I US.XVII/415/26/04) w następujący sposób: Z przedstawionego przez ...

Jakie są zasady naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot otrzymywanych przez pracownika jako zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 18.03.2004 r. w sprawie zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot otrzymywanych przez pracownika jako zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych informuje: Zgodnie z zasad ...

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów, wydatki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, udokumentowane fakturami VAT, poniesione na zakup biletów miesięcznych, na dojazdy środkami PKS I MZK - z miejsca zamieszkania - będącego jednocześnie siedzibą zakładu, do miejsca wykonywania działalności gospodarczej i z powrotem, w sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w innej miejscowości niż siedziba zakładu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotowie, udzielając pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kwalifikowania ponoszonych przez Panią wydatków do kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą , związanych z dojazdami z miejsca zamieszkania, gdzie znaduje się również siedziba Pani zakładu, do miejsca wykonywania działaln ...

dotyczy kosztów uzyskania przychodów (w tym kosztów dojazdu) w odniesieniu do działalności arystystycznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, pismem z dnia 28.04.2004 r. (znak: L.IUS.XVII/415/31/04): Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym kwota z tytułu zwrotu kosztów przejazdu na obowiązkowe badania do niemieckiego szpitala, otrzymana w 2004 r. od niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produk ...

Generowanie strony w 2 ms