Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: informacja dla podatnika

Dotyczy obowiązku wystawienia informacji PIT-11 dla Prezesa Zarządu Spółki

Odpowiadając na pismo z dnia 19.01.2004 roku dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej na zapytanie dotyczące obowiązku wystawienia informacji PIT-11 dla Prezesa Zarządu Spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sier ...

uzupełnić

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 16.12.2003 r. (data wpływu 30.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z wynajmu nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków tylko u jednego z nich, prawa do odliczenia przez jednego z małżonków całości podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej tylko na jednego mał ...

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wypłacaniem z renty męża na podstawie wyroku sądowego alimentów na rzecz żony, ma obowiązek wystawiać informację na koniec roku podatkowego ?

Alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowośc ...


Od kiedy powstaje obowiązek składania deklaracji PIT-5?

W dniu 16.02.2004 r. złożyła pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Złożone zapytanie dotyczy określenia momentu, w którym podatnik (osoba fizyczna) powinien składać deklarację PIT-5 na zaliczkę na podatek dochodowy. W uzasadnieniu podała pani, iż zgodnie z art. 44 us ...

Czy w związku z przejęciem pracowników w trakcie roku podatkowego, na mocy art. 23"1" Kodeksu pracy, w ramach prowadzonej restrukturyzacji zatrudniania i łączenia pracodawców w tej samej branży - nowy pracodawca - płatnik, może wystawić dla przejętych pracowników - podatników - za cały rok podatkowy jedną informację o uzyskanych przez podatnika dochodach i pobranych zaliczkach na wzorze PIT-11 ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem złożonym dnia 30.01.2004 r. (uzupełnionym dnia 20 i 27.02.2004 r.) dotyczącym stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo FHU „D.” sp. z o.o. z dnia 10.01.2004 r. (znak: Dż/21/04, data wpływu 22.01.2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu, Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Z dokumentów, tj. aktu notarialnego rep. A Nr 3971/03 będącego w posiadaniu tut. organu podatkowego wy ...

Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otwarty fundusz emerytalny jest zobowiązany przedstawić podatnikom, o którym mowa w art. 30a ust 1 pkt 6 ustawy imienną informację o uzyskanych dochodach za rok podatkowy 2003? (zgodnie z art. 42 ust 2 w związku z art. 41 i art. 30a ust 1 pkt 6 ustawy).

W odpowiedzi na pismo z dn. 16/01/2004 (wpłynęło do Urzędu 19.01.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) wyjaśnia, że do przychodów (dochodów) uzyskanych w grudniu 2003 r. mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym o ...

Sposób opodatkowania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, wypłacanej osobom wezwanym do osobistego stawienia się przed własciwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiazku obrony.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2004 r. nr FN.WK.3145-1/04, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, wypłacan ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 4.12 ...

Generowanie strony w 66 ms