Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: współpraca (kooperacja)

Nabycie urządzeń do wytwarzania detali do produkcji towarów objętych sprzedażą opodatkowaną jest związane z tą sprzedażą w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), uprawniającego do zmnieia podatku naliczonego, także w przypadku, gdy podatnik pozostając właścicielem, przekazuje nieodpłatnie nabyte urządzenia na określony czas kooperantowi wytwarzającemu dla podatnika detale do sprzedaży opodatkowanej.

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w B. określił spółce akcyjnej F. kwotę nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za kwiecień 1995 r. w wysokości 16.092.993 zł i określił kwotę zaległości podatkowej w tym podatku w wysokości 6.579 zł, wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 11 sierpnia 1995 r. do dnia wydania tej decyzji w wysokości 11.089,70 zł. W uzasadnieniu ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług umowa zlecenia zawarta przez podatnika podatku od towarów i usług z pracodawcą, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy, jeżeli umowa ta będzie realizowana przy współudziale osób trzecich, zatrudnianych przez zleceniobiorcę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926, z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004r. (data wpływu 18.05.2004r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje, iż: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę ...

W jaki sposób w sytuacji, gdy nie jest możliwe utworzenie celowej spółki osobowej należy zdefiniować wzajemne relacje administracyjno – rozliczeniowe pomiędzy partnerami realizującymi wspólne przedsięwzięcie aby było to zgodne zarówno z przepisami o VAT jak i normą zawartą w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 21.03.2003 r. (wpłynęło do Drugiego US W-wa – Śródmieście w dniu 25.03.2003 r., a następnie przekazane do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 10.05.2004 r. i uzupełnione w dniu 06.08.2004 r. ) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skar ...

Czy umowa dotycząca nieodpłatnego użytkowania (wykorzystania) oprzyrządowania produkcyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na Państwa pytanie z dnia 18.10.2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu 20.10.2004 roku) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest kwestia należnego podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy o wzajemnej ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty zakupu regałów sklepowych, przekazywanych do nieodpłatnego korzystania w momencie ich przekazania na podstawie umowy o współpracy jednostkom handlowym sprzedającym wyroby Spółki nabywane przez nie w hurtowniach bądź firmach dystrybucyjnych będących bezpośrednimi klientami Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 04.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 25.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik II Mazowieckiego U ...

Pytanie dotyczy kwestii dotyczącej obowiązku instalacji kasy rejestrujacej w zakresie usług przewozu osób taksówką osobową świadczonych na rzecz gości i pracowników hotelu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.07.2005r.( data wpływu do tut. organu 07.07.2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej obowiązku instalacji kasy rejestru ...

Czy poprawne jest rozliczenie transakcji opisanego wspólnego przedsięwzięcia oraz jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w opisanej sytuacji?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2005r., nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 22.08.2005r. (data wpływu do tut. Organu 01.09.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.11.2005r., Spółki z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. , NIP .............. o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Jak rozliczyć dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności dospodarczej, prowadzonej w ramach spółki komandytowej?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21 lutego 2006r., który złożono w tutejszym organie podatkowym w dniu 22 lutego 2006 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w za ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki na organizację i obsługę programu, wydatki na sfinansowanie gratyfikacji (bony towarowe lub kwoty pieniężne) Uczestnikom, tj. pracownikom Agentów-niezależnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, pośrednicząc w zawieraniu usług telekomunikacyjnych przez Podatnika. Między Spółką a Uczestnikami nie istnieje i nie będzie żadnej umownej więzi prawnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 45 ms