Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostarczanie towarów

Czy kara umowna za nieterminową dostawę towaru jest kosztem uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Naczelnik Urząd Skarbowego w Kędzierzynie - Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki ( .........) z dnia (..........) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że J ...

Czy w przypadku korzystania przez podatnika podatku VAT z usług firmy kurierskiej prowadzącej monitoring trasy przewozu powierzonych jej przesyłek, wydruk z tego systemu z informacją o dostarczeniu przesyłki odbiorcy (status”delivered”) spełnia wymogi art. 42 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zawartości informacji zawartej w wydruku- czy dokumentem, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4 ustawy może być także oświadczenie firmy kurierskiej o dostarczeniu przesyłki?

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54 poz. 535) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.Stawka opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów została określona w art ...

Spółka zo.o. zwraca się z zapytaniem w związku z art.42.3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług w nastepującym zakresie: czy dowody, o ktorych mowa w punkcie 3 i 4, stanowiące dokumenty potwierdzające dostarczenie dostawy, muszą być wystawione na oddzielnych dokumentach tj. oddzielna specyfikacja poszczegolnych sztuk ładunku, oddzielny dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego.Czy skumulowane dane na fakturze sprzedaży oraz dokumenty przewozowe spełniają warunki zawarte w art.42 ustawy od towarów i usług ?

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywc ...

Jaki kurs przeliczenia waluty należy zastosować w przypadku, gdy 06.05.2004r. Spółka otrzymała towar od kontrahenta zagranicznego, natomiast faktura została wystawiona przez dostawcę 10.05.2004?

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004r., kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłas ...

Pytanie dotyczy opodatkowania dostawy towarów do firmy z kraju Wspólnoty i wywóz towaru poza teren Wspólnoty.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 31.05.2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu 02.06.2004 roku) uzupełnione pismem z dnia 15.06.2004 roku (data wpływu 17.06.2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w przedmio ...

Dotyczy uprawnienia do dokonywania dostawy wraz z montażem stolarki okiennej PCV w budynkach mieszkalnych lub ich częściach z zastosowaniem stawki 7% od całości usług.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 18 kwietnia 2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu – 20 kwietnia 2004 roku) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia się co następuje. Z przedstawionego w złożonym piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka jes ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta jest usługa polegająca na dostawie części składowej okrętu ?Zdaniem Podatnika przedmiotowa usługa jest przebudową części składowej statku, a zatem w tym przypadku należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0 %.

Stan faktyczny : Spółka wykonuje z przeznaczeniem dla okrętu wojennego (PKWiU 35.11) usługę, polegającą na dostawie oprogramowania i sprzętu, jego montażu, uruchomienia i integracji z istniejącym na okręcie systemem radiolokacji. Usługa polega na zastąpieniu istniejącego oprzyrządowania nowym, bardziej nowoczesnym i rozbudowanym. Charakterystyka i funkcje montowanego systemu kwalifikują go jako c ...

Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w oparciu o art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 14 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku, Spółka dokonuje przedpłat na rzecz kontrahenta europe ...

Dotyczy zastosowania 0% stawki podatku VAT przy eksporcie towarów w ramach umowy komisu.

Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo Spółki z dnia 13 maja 2004r, (wpływ do tut. Organu 14 maja 2004r) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Podatnik zwrócił się do t ...

Czy mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu różnice kursowe powstałe w wyniku kompensaty należności dotyczących wpłat na poczet kapitału ze zobowiązaniami z tytułu dostaw towarów?

Weryfikując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowgo w Warszawie Nr IMUS-1471/DPD1/423/137/2004/EN z dnia 2004-07-30, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany (uzupełnienia) udzielonej odpowiedzi. Zgodnie z art. 15 ust ...

Generowanie strony w 5 ms