Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki za zwłokę

Czy kara umowna za nieterminową dostawę towaru jest kosztem uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Naczelnik Urząd Skarbowego w Kędzierzynie - Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki ( .........) z dnia (..........) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że J ...

Czy podlegają opodatkowaniu za 2003 r.: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia urlopowe, odsetki za zwłokę wypłacone w 2003 r. przez komornika na podstawie wyroku Sądu Pracy, który jest kwestionowany przez pracodawcę. Jak odprowadzić podatek od w/w dochodów ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r., uzupełnione w dniu 24.02.2004 r. informuje, że wypłacone przez komornika sądowego: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie urlopowe, oraz wypłacone przez zakład pracy wynagrodzenie ...

1. Czy w sytuacji nienaliczania ustawowych odsetek przez dostawcę towarów podatnik winien sam naliczyć odsetki i zakwalifikować je w przychód, a następnie opodatkować? 2. Jeżeli zobowiązanie firma ureguluje po terminie zapłaty, a dostawcy za nieterminową zapłatę należą się odsetki wg Ordynacji podatkowej, to czy odsetki w momencie zapłaty stanowią koszt uzyskania przychodu?

Szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłat w transakcjach handlowych reguluje ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323), która obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Ustawę stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są między innymi: - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 ...

Źródła przychodów

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w związku ze złożonym w dniu 03.03.2004 r., a uzupełnionym w dniach: 16.03.2004 r., 30.03.2004 r. i 31.03.2004 r. (daty wpływu pism do urzędu) zapytaniem w sprawie opodatkowania otrzymanych odsetek z tytułu zwrotu kwot wpłac ...

Czy w świetle przepisów prawa podatkowego wierzyciel ma obowiązek naliczania i egzekwowania odsetek określonych w art. 5 i 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.)

Na podstawie art. 14A § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 04 lutego 2004 r. (wpływ do Urzędu 11 luty 2004 r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych, a mianowicie: czy w świetle przepisów prawa podatkowego wierzyciel ma obowiązek naliczania i egzekwowania odsetek określonych w art. ...

Czy zaległe wynagrodzenie za projekt wynalazczy przyznane przez sąd oraz odsetki od tego wynagrodzenia będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000, Nr 14, poz.176 z późn.zm.) wymieniają jako wolne od podatku odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej s ...

Przychody z innych źródeł

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2004 r. w sprawie sposobu opodatkowania odsetek od dywidend wypłaconych po terminie, w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. W art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku d ...

Czy odsetki za zwłokę należne z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania, wynikącego z umowy o zakazie konkurencji, zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie płatnika z dnia 15.04.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że byłemu pracownikowi ...

Wątpliwości podatnika dotyczą: 1.Stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów spółki z tytułu naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od pożyczek udzielonych przez spółkę pracownikom, 2. Do jakiego momentu spółka jest obowiązana naliczyć odsetki od niespłaconych w terminie pożyczek i ujmować je jako sprzedaż zwolnioną w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług, a także w miesięcznej deklaracji podatkowej VAT-7.

Udzielanie pożyczek jest usługą, której świadczenie podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) poz. 9 załącznika nr 2 powołanej ustawy zawierającego wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ...

Czy zasądzona na rzecz podatników wyrokiem sądowym zapłata należności wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2003 i 2004, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań: otrzymywanych w związku z prowadzo ...

Generowanie strony w 4 ms