Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mieszkania

W 2000 r. zakupiłam mieszkanie w firmie, na zakup którego zaciągnęłam kredyt w banku na okres 15 lat. Obecnie chcę przekazać aktem darowizny to mieszkanie córce, z niespłaconym do końca kredytem. Wobec powyższego kredyt ten będzie musiała spłacać córka. Czy w związku z tym muszę zapłacić jakiś podatek?

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. W myśl przepisu art. ...

Czy od kwoty wynajmu mieszkania (potwierdzonej fakturami), nasz pracownik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Odpowiadając na pismo z dnia 30.01.2004 r. (data wpływu do tut. organu 13.02.2004 r.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: Z opisanej sytuacji wynika, że ...

Czy koszty związane z wyodrębnieniem lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowej podlegają opodatkowaniu VAT?

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 23.02.2004 r. Ldz. 180/2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na zwrocie kosztów przez członków spółdzielni poniesionych na wyodrębnienie lokalu. Ze złożonego pisma wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa w oparciu o ustawę z dnia 15 ...

Posiadam mieszkanie w miejscowości wypoczynkowej, które zamierzam wynajmować turystom. Czas trwania najmu może być krótkotrwały ze względu na brak zainteresowania po sezonie. Chcę skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania. Jaka stawka podatku powinna być zastosowana?

Jak wynika z treści pytania zamierza Pani wynajmować turystom na krótkotrwałe okresy mieszkanie położone w miejscowości wypoczynkowej, zakupione specjalnie do tego rodzaju działalności. Działalność polegająca na krótkotrwałym wynajmie lokali zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług została sklasyfikowana w Sekcji H, Dziale 55, symbol 55.23.13 jako usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwa ...

Proszę o informację, czy odprowadzam wew łąściwej wysokości podatek VAT. Jestem developerem, buduję i sprzedaję lokale miszkalne z przynaleznymi do nich budynkami gospodarczymi i miejscami parkingowymi usytułowanymi w piwnicy budynku. Podatek który odporwadzam od w/w pozycji ma stawkę w wysokości 7%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.04.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie prawidłowości stosowania stawki podatku od towarów i usług przez developera przy sprzedaży lokali mieszkalnych z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi usytuowanymi w piwnicach budynku, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja pod ...

Dotyczy możliwości skorzystania w 2003r. z ulgi remontowo-modernizacyjnej na wykończenie nowego lokalu mieszkalnego budowanego przez TBS, przekazanego umową najmu zawartą w formie aktu notarialnego w dniu 19.12.2003r.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 02.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy zmniejsza się, jeżel ...

Czy spółka ma prawo zaliczyć wydatki na rzecz członka zarządu na zapewnienie noclegu, diety do kosztów uzyskania przychodów?

Odpowiadając na pismo z dnia 16.04.2004 r. (data wpływu 23.04.2004 r.), uzupełnione na wezwanie tutejszego organu podatkowego w dniu 05.05.2004 r. (data wpływu 10.05.2004 r.) w sprawie uznania wydatków na rzecz członka zarządu na zapewnienie noclegu, diety za koszty uzyskania przychodów, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka jawna jako inwestor zastępczy podjęła się realizacji budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi, który jest budowany na gruncie stanowiącym współwłasność osób fizycznych. Zakończenie budowy budynku przewidywane jest w 2004 roku. Zbywanie udziałów w gruncie na rzecz osób zamierzających uzyskać lokale w/w budynku, następuje sukcesywnie w trakcie realizacji obiektu. Właścicielem udziału w gruncie, z którego sprzedawane są udziały w częściach ułamkowych jest osoba fizyczna – właściciel spółki będącej inwestorem zastępczym. Spółka zwróciła się z następującymi zapytaniami, dotyczącymi stosowania podatku VAT zgodnie z nową ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązującą od 1 maja 2004 roku: 1) W jakiej wysokości powinien być naliczony podatek VAT od realizacji lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym za środki wpłacone przez współwłaścicieli gruntu, które spółka buduje jako inwestor zastępczy tych współwłaścicieli? 2) Jaki podatek VAT należy stosować dla zbycia udziału w gruncie, na którym realizowany jest wielorodzinny budynek mieszkalny, jeśli właścicielem gruntu jest osoba fizyczna - właściciel firmy będącej inwestorem zastępczym realizowanego obiektu? 3) Czy jednakowy podatek należy doliczyć do wartości budowy lokali wobec osób, które wniosły już część środków na budowę i tych, które całość środków wniosą dopiero po 1 maja 2004 r., jeśli nastąpi podwyższenie podatku VAT do 22%?

Ad 1) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: a) wszelkich robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą; b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich c ...

Czy w świetle przepisów obecnie obowiązującej ustawy o VAT rozliczenia samorządowej jednostki organizacyjnej z właścicielami zajmującymi lokale mieszkalne w zajętych przez gminę nieruchomościach prywatnych należy traktować jako sprzedaż zwolnioną a rozliczenia z właścicielami zajmującymi lokale użytkowe należy opodatkować stawką 22% ?

Zgodnie z pismem z 31.05.2004 r., samorządowa jednostka organizacyjna zarządza m. in. nieruchomościami stanowiącymi własność prywatną, przejętymi przez Państwo w drodze decyzji administracyjnych. W budynkach tych część lokali wynajmowana jest przez gminę osobom trzecim, część zaś użytkowana jest przez właścicieli nieruchomości. Zasady rozliczania się gminy z właścicielami przejętych nieruchomości ...

Spółka dokonała zakupu budynku o charakterze mieszkalnym z przeznaczeniem części nieruchomości na wynajem osobom fizycznym na cele mieszkaniowe, a części na potrzeby spółki - na przyszłą siedzibę, i zwraca się z pytaniem, czy wynajem części nieruchomości opodatkowany będzie stawką VAT 22%, czy będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego? Zdaniem podatnika usługi te powinny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 22%, bowiem ustawodawca zwolnieniem objął nieruchomość mieszkalną jako całość, natomiast wynajmowanie części pomieszczeń nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku pod pozycją 10 wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU 70.20.11, wyłącznie usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nie ...

Generowanie strony w 10 ms