Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podział majątku

Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku VAT, przynosi procedura polegająca na podziale majątku spółki przy zastosowaniu przepisów art. 210 Kodeksu cywilnego, o zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych ?

W sytuacji rozwiązania spółki prawa cywilnego zastosowanie mają dyspozycje określone w art. 6a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i tak zgodnie z ust. 1 art. 6a tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary które po nabyciu nie zostały odsprzedane. Podm ...

Czy w chwili dokonania podziału pozostałego po likwidowanej spółdzielni majtku członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczeln ...

Czy za datę nabycia uważa się dzień podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, czy też dzień nabycia przez małżonków przedmiotowej nieruchomości?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doc ...


Czy kosztem uzyskania przychodu są n/wym. wydatki związane z zatrudnieniem męza osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, potwierdzoną aktem notarialnym oraz różne adresy zamieszkania: wynagrodzenie męża z tytułu umowy o pracę składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłacone za męża pracownika diety i ryczałty za hotel z tytułu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych Czy mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 10 i pkt 52 ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 29.12.2003r. roku złożone na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuję: W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym przepisy prawa podatkowego stosuje się następująco: mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1 i art. 23 ...

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych przez członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z tyt. podziału majątku likwidowanej spółdzielni.

Dnia 02.09.2003 r. do Urzędu Skarbowego w Prudniku wpłynęło zapytanie Jednostkidatowane na 21.08.2003 r. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym wniesiono o potwierdzenie przedstawionego w ww. piśmie stanowiska, że kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku likwidowanej spółdzielni a przeznaczone do wypłaty członkom RSP podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fi ...Czy istnieje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia akcji jako udziału w części majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółdzielni?

Z przestawionego stanu faktycznnego wynika, iż w ramach rozliczenia końcowego likwidowanej masy majątkowej spółdzielni w skład której m. in. wchodziły akcje spółki akcyjnej, spółdzielnia jako zbywający zaoferowała byłym swoim członkom nieodpłatne nabycie określonej ilości akcji ww. spółki. Zbycie przedmiotowych akcji na rzecz byłych członków nastąpiło w oparciu o uchwałę ostatniego walnego zgromad ...

Czy powstanie, a jeżeli tak, to jaki, obowiązek podatkowy spółdzielni w likwidacji w świetle przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z koniecznością podziału majątku spółdzielni pozostałego po jej likwidacji, dokonanego zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia?

Pismem z dnia 4.02.2004 r. Spółdzielnia „S.” zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższych wyjaśnień: Spółdzielnia w likwidacji w ...

Generowanie strony w 10 ms