Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kaucja gwarancyjna


Czy rozliczenie płatności za fakturę dokumentującą zakup usług budowlano montażowych na zasadzie wzajemnych potrąceń zobowiązań wynikających z sytuacji, w której część płatności jest przekazana na rachunek bankowy usługodawcy a pozostała część zostaje potrącona z roszczeniem o wpłatę kaucji gwarancyjnej, pozwala na zastosowanie przepisu art. 21 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego przez podatnika w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, że spółka z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w branży budowlanej nabywa usługi budowlano montażowe. Spółka żąda od wykonawców usług przedstawienia różnego typu zabezpieczeń gwarantujących dobre wykonanie tych usług. Jednym z typów takich zabezpieczeń są kaucje gwarancyjne. Tytułem kaucji gwarancyjnej wyk ...

Czy w przypadku połączenia spółek: a)przez przeniesienie całego majątku sp. z o.o. (nie mającej obowiązku składania kaucji gwarancyjnej) w celu krótszego terminu zwrotu różnicy podatku na inną spółkę (przejmującą), która w celu krótszego terminu zwrotu różnicy podatku, ma obowiązek złożenia kaucji gwarancyjnej lub b)przez zawiązanie nowej spółki, na którą przejdzie majątek obu opisanych powyżej spółek w celu zwrotu różnicy podatku w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej wystąpi obowiązek złożenia kaucji gwarancyjnej ?

Spółka z o.o. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, który zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia. W związku z tym w celu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2, 4-6 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma obowiązku składania kaucji gwarancyjnej. W trybie art. 492 kodeksu spółek handlowych Spółka za ...


podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy konieczne jest wpłacanie kaucji gwarancyjnej w celu uzyskiwania zwrotu różnicy podatku w terminie krótszym niż 180 dni przez podatników zarejestrowanych dla celów podatku od towarów i usług w okresie dłuższum niż 12 miesięy wstecz od dnia rejestracji dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie podatnika informuje, że zgodnie z art. 97 ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, ...

Czy wobec przyjętego przez strony transakcji sposobu dokonywania wzajemnych rozliczeń dochodzi do uregulowania całości należności wynikającej z faktury w myśl przepisu art. 19 ust. 3c pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, warunkującego prawo do złożenia przez podatnika korekty deklaracji VAT-7?

Z treści pisma wynika, iż działalność podatnika wiąże się z koniecznością ciągłej modernizacji posiadanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w związku z tym, w październiku 2002 r. został podpisany z zewnętrznym wykonawcą kontrakt na modernizację zakładu produkcji wody. Przewidywany okres realizacji powyższej inwestycji wynosi 30 miesięcy, a rozliczenie wykonanych usług budowlanych odbywa się w ...

Czy przysługuje Spółce prawo zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należny,na postawie art.21 ust. 2 i 2a, w terminie 25 dni ?

Strona przedstawia stan faktyczny dotyczący regulowania należności przez Spółkę za faktury wystawione po zakończeniu robót budowlanych tj. w 90% uregulowanych poprzez fizyczną zapłatę ,a 10% faktury podlega potrąceniu- rozliczeniu wzajemnych wierzytelności, tytułem kaucji gwarancyjnej (jeżeli podwykonawca, mimo zobowiązania zawartego w aneksie do zamówień podejmując zlecenie nie wpłacił inwestorow ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy pomimo nie wpłacenia kaucji gwarancyjnej może otrzymać za maj 2004r. zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podstawowym terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Podatnik podkreśla, iż 12 miesięczny termin prowadzenia działalności gospodarczej upłynie 31.05.2004r. i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług będzie mógł otrzymać zwrot różnicy podatku VAT w podstawowym terminie 60 dni, począwszy od rozliczenia za 06/2004.

Podatnik podatku od towarów i usług – spółka cywilna z udziałem dwóch wspólników rozpoczęła w dniu 01.06.2003r. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży palet i elementów palet do Holandii. Zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R/UE złożyła 15.04.2004r. informując, iż od 01.05.2004r. zamierza dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jeden ze wspólników od 1993r. dokonuje transakcji han ...

Czy prawidłowe bedzie zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów wpłaconej kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenie "należytego wykonania umowy", czy prawidłowe będzie odliczenie z tego tytułu VAT stanowiącego część kwoty gwarancyjnej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2004 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi dotyczącej rozliczenia kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenie „należytego wykonania umowy” Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) oraz mając na uwadze przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny upr ...


Generowanie strony w 8 ms