Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwestycje w środkach trwałych

Jak należy rozliczyć nakłady poniesione przez spółkę na budowę hurtowni w budynku nie będącym jej własniścią?

W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 06.05.2003 r. Nr US.DP-423/16/2003 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej wyżej ...

Spółka jawna zamierza wydzierżawić grunt i wybudować na nim budynek handlowy. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%, przyjmując, że jest to inwestycja w obcym środku trwałym ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualn ...

Czy w przypadku kredytu dyskontowego pobrane „z góry” odsetki stanowią u pożyczkobiorcy koszt uzyskania przychodu w momencie pobrania?

Odpowiadając w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 17 listopada 2003 r. (data wpływu 19.11.2003 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 ...

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć podatek od nieruchomości, remont budynków i amortyzację obiektów zakupionych na potrzeby aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej w momencie ich poniesienia w przypadku jeżli obiekty te bedąc w złym stanie technicznych poddano remontowi w celu przystosowania zakupionej nieruchomości do używania w okresie przed wprowadzeniem jej do ewidencji środków trwałych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. (data wpływu 19.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. ...

„Czy Podatnik prawidłowo rozliczał środki trwałe, ewidencjonując je jako środki trwałe w budowie, a podatek VAT rozliczał w miesięcznych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7, oraz w jakiej wysokości naliczać podatek VAT od najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży bądź miejsc postojowych?”.

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa jest wieczystym użytkownikiem gruntu, który zgodnie z zawartą umową z dnia 3 lipca 2000r., przekazała Podatnikowi pod budowę budynku usługowo-handlowego z częścią mieszkalną. Jak wynika z załączonej umowy Spółdzielnia przekazała Podatnikowi działkę budowlaną w celu wzniesienia w/w budynku, jednocześnie zlecając mu pełnienie funkcji inwestora zastępczego i upoważ ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (w momencie ich poniesienia ) na nabycie pierwszego wyposażenia do nowych placówek handlowych, (nakłady w obcych środkach trwałych o wartości jednostkowej niższej niż 3.500,00 zł).

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2003 r. (data wpływu 16.09.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.10.2003 r. (data wpływu 24.10.2003 r.) informuję, że podzielam stanowisko Spółki dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie pierwszego wyposażenia do nowyc ...

Koszty uzyskania przychodów

Zakres przedmiotowy składników majątkowych nabytych w drodze darowizny, a zaliczonych do środków trwałych wyznacza art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Dla celów podatku dochodowego środkami trwałymi są, podlegające amortyzacji, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we ...

Czy podatek VAT naliczony wynikający z faktur zakupu usług i towarów przeznaczonych na inwestycję , trwającą kilka miesięcy - podlega odliczeniu na bieżąco?.

Pismem z dnia 25 maja 2004r., uzupełnionym pismem z dnia 03 czerwca 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: Podatnik świadczy hurtową dostawę materiałów budowlanych. W trakcie prowadzonej działalności realizuje inwestycję trwającą kilka miesięcy w związku z tym zwraca się z zapytaniem o określeni ...


W związku z planowaną likwidacją działalności gospodarczej, czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegać będą nakłady inwestycyjne, które poniesiono w okresie prowadzenia działalności w obcym środku trwałym, czyli inwestycja w obcych środkach trwałych ?

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku zaprzestania przez podatnika, /.../, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu /.../. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, ...

Generowanie strony w 2 ms