Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obcy środek trwały

Jak należy rozliczyć nakłady poniesione przez spółkę na budowę hurtowni w budynku nie będącym jej własniścią?

W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 06.05.2003 r. Nr US.DP-423/16/2003 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej wyżej ...

Spółka jawna zamierza wydzierżawić grunt i wybudować na nim budynek handlowy. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%, przyjmując, że jest to inwestycja w obcym środku trwałym ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualn ...

czy spółka słusznie zakwalifikowała przedmiot leasingu na podstawie art. 16 ust. 51 ustawy z dnia15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych do skałdników swojego majątku

Pismem z dnia 18.02.2004 r.( bez numeru) spółka wniosła o interpretacje przepisów podatkowych w zakresie prawidłowości zakwalifikowania przedmiotu leasingu na podstawie art. 16 ust. 51 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami) za składnik swojego majątku . Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpn ...


Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (w momencie ich poniesienia ) na nabycie pierwszego wyposażenia do nowych placówek handlowych, (nakłady w obcych środkach trwałych o wartości jednostkowej niższej niż 3.500,00 zł).

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2003 r. (data wpływu 16.09.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.10.2003 r. (data wpływu 24.10.2003 r.) informuję, że podzielam stanowisko Spółki dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie pierwszego wyposażenia do nowyc ...

Czy podatnik - będąc najemcą powierzchni produkcyjnych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku - może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na remont dachu.

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 16 ust. 1 pkt c cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków ...

W związku z planowaną likwidacją działalności gospodarczej, czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegać będą nakłady inwestycyjne, które poniesiono w okresie prowadzenia działalności w obcym środku trwałym, czyli inwestycja w obcych środkach trwałych ?

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku zaprzestania przez podatnika, /.../, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu /.../. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, ...

Czy nakłady poniesione na docieplenie tej ściany będą stanowiły koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych w pełnym zakresie. W ramach prowadzonej działalności zamierza zawrzeć ze Wspólnotą Mieszkaniową umowę najmu zewnętrznej ściany budynku, na której miałby być umieszczany nośnik reklamowy. Ścianę tę Podatnik zamierza podnajmować innym podmiotom. Jednym z warunków zawarcia tej umowy jest docieplenie przez Podatnika ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki ponoszone przez właścicieli nieruchomości władnącej na:1. wynagrodzenie za służebność gruntową na rzecz miasta i na ubezpieczenie (przejazdu-przechodu) od odpowiedzialności cywilnej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przycho-dów? 2. wykonanie przejazdu-przechodu można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?

Nieruchomość składa się z dwóch działek stanowiących podwórze zabudowane budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 16 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe, przy czym dwa lokale mieszkalne zajmują właściciele nieruchomości, zaś pozostałe lokale mieszkalne zajęte są przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnych. Lokale użytkowe są wynajęte na podsta-wie umów najmu. Nieruchomość ta nie ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Podatnik możne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej: 1. diety i koszty z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą?2. wydatki związane eksploatacją i dodatkowym wyposażeniem komputera będącego własnością rodziców Podatnika? 3. zapłacone składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzący w 2003r. pozarolniczą działalność gospodarczą : ponosił koszty z tytułu podróży służbowych w kraju, korzystał z komputera domowego zakupionego wg faktury w roku 2000 r. na jego rodziców i ponosił wydatki związane eksploatacją i dodatkowym wyposażeniem do tego komputera, opłacał składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oc ...

Generowanie strony w 14 ms