Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość środka trwałego

Jak należy rozliczyć nakłady poniesione przez spółkę na budowę hurtowni w budynku nie będącym jej własniścią?

W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 06.05.2003 r. Nr US.DP-423/16/2003 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej wyżej ...dotyczy pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r. w sprawie sposobu przejęcia działalności gospodarczej jednego z małżonków przez drugiego małżonka, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje: Zagadnienia poruszone w piśmie z dnia 09.02.2004 r. regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). K ...

Czy koszty wytworzenia środka trwałego koryguje się o różnice kursowe od niezapłaconych na dzień przekazania środka trwałego do używania, zobowiązań dewizowych z tytułu nabycia towarów i usług służących do wytworzenia tego środka trwałego?

W kontekście pism Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 31.12.2003 r. Nr PB1/423/34/03/AK oraz Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego Nr PD-II/423/14/04 z dnia 31.03.2004 r., stanowiących pisemne informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydane w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z ...

1. Czy do wyceny środka trwałego należy przyjąć wartość z aktu notarialnego, czy z oszacowania wartości dokonanej przez rzeczoznawcę,2. czy do ewidencji środków trwałych można wprowadzić ogrodzenie o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę, której nie wyodrębniono w akcie notarialnym,3. czy uzasadnione będzie ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych zważywszy, iż nabyty obiekt był użytkowany przez 31 lat?

Jak wynika z treści pytania małżonkowie zakupili, zgodnie z aktem notarialnym, nieruchomość o wartości składającą się z budynku za cenę 80.060 zł oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu za cenę 17.940 zł, tj. łącznie za kwotę 98.000 zł; w nabytej nieruchomości wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne. Następnie dokonano, przy uwzględnieniu ww. nakładów, wyceny wartości obiektu ...


Czy podatnik ma prawo do dokonania aktualizacji wartości posiadanych środkow trwałych i amortyzacji bilansowej na podstawie dokonanej przez rzeczoznawców majątkowych wyceny tych środków? Czy dokonana wycena spowoduje powstanie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Do środków trwałych spółki jawnej należą m.in.:a) nieruchomość o wartości początkowej 1.423.433,41 zł, nabyta w dniu 31.01.1998r.,b) nieruchomość o wartości początkowej 580.156,12 zł, nabyta w dniu 14.12.1999r.Spółka dokonywała modernizacji oraz ulepszenia w/w środków trwałych poprzez wykorzystanie własnych sił roboczych. Należy podkreślić, że koszty tych działań obciążały bieżącą działalność Spół ...


Generowanie strony w 3 ms