Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: funkcjonariusz Policji


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, umorzenie przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że : Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pr ...

Od których świadczeń pieniężnych, otrzymywanych przez żołnierzy w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, pełnionej jako służba stała, należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 20%.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 19 stycznia 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego, wyjaśnia. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 ...

Czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby za lata 1999-2002 przysługujący funkcjonariuszom Policji na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o policji ( Dz. U. z 2002r. nr 7 poz.58 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) „ za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypła ...

Czy kwota wypłacona funkcjonariuszowi policji jako zwrot kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodn ...

Czy wartość posiłków /przysługujących policjantom na podstawie odrębnych przepisów/ stanowiących podstawę opodatkowania ustala się w wysokości stawki pieniężnej normy wyżywienia, czy też stawki pieniężnej normy wyżywienia łącznie z kosztami przyrządzania posiłków ponoszonymi przez płatnika, tj. Komendę Policji ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pismach płatnika wynika, iż policjantom Komendy Policji przysługują świadczenia z tytułu wyżywienia. I tak płatnik wskazuje, iż w myśl art. 72 ust. 1 ustawy o Policji policjantowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych przysługuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie. Natomiast w ust. 2 powołanego artykułu ustawodawca ustanowił dele ...

dotyczy zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W związku ze złożonym zapytaniem w dniu 12.08.2004 r (uzupełnionym na wezwanie w dniu 23.08.2004 r.) dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego, w której to sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym - działając na zasadzie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ...

Funkcjonariusz policji związany stosunkiem służbowym, który stanowi źródło jego przychodów /art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /zobligowany jest do opodatkowania z tego źródła przychodu wszystkich otrzymanych lub pozostawionych do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Funkcjonariusz policji związany stosunkiem służbowym, który stanowi źródło jego przychodów /art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /zobligowany jest do opodatkowania z tego źródła przychodu wszystkich otrzymanych lub pozostawionych do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatn ...

Czy otrzymana w 1997r. przez funkcjonariusza Policji kwota pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie jej faktycznego otrzymania (wypłaty) czy też w dacie jej umorzenia?

Podatnik w 1997r. decyzją Komendanta Rejonowego Policji otrzymał pomoc finansową w kwocie 7.768, 80zł na zakup lokalu mieszkalnego. W 2004r. kwota ta została podatnikowi przez Komendę Policji umorzona i jednocześnie z chwilą umorzenia płatnik doliczył ją do przychodów podatnika ze stosunku służbowego podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ocena prawna stanu faktyczne ...

Czy zasadne jest pobranie podatku dochodowego w 2004 r. od otrzymanej w 1994 r. pomocy finansowej w formie pożyczki bezzwrotnej przyznanej przez Komendę Rejonową Policji funkcjonariuszowi tej Komendy, z przeznaczeniem na budowę domu jednorodzinnego?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej uprzejmie informuje i wyjaśnia: W stanie prawnym obowiązującym w latach 1992-1997 pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe, udzielona funkcjonariuszom Policji, na podstawie Zarządzenia Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych dnia 19 marca 1993 r. w s ...

Generowanie strony w 57 ms