Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmniejszenie podatku należnego

Nabycie urządzeń do wytwarzania detali do produkcji towarów objętych sprzedażą opodatkowaną jest związane z tą sprzedażą w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), uprawniającego do zmnieia podatku naliczonego, także w przypadku, gdy podatnik pozostając właścicielem, przekazuje nieodpłatnie nabyte urządzenia na określony czas kooperantowi wytwarzającemu dla podatnika detale do sprzedaży opodatkowanej.

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w B. określił spółce akcyjnej F. kwotę nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za kwiecień 1995 r. w wysokości 16.092.993 zł i określił kwotę zaległości podatkowej w tym podatku w wysokości 6.579 zł, wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 11 sierpnia 1995 r. do dnia wydania tej decyzji w wysokości 11.089,70 zł. W uzasadnieniu ...Czy prawidłowe jest wystawienie faktury korygującej, w przypadku dochodzenia zapłaty należności na drodze sądowej?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29 marca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 16 kwietnia 2004 r. dotyczące wystawiania faktur korygujących. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu, działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję, iż zasady wystawiania faktur korygujących uregulowane zostały w przepisach § 4 ...

Czy darowizna prawa własności lokalu użytkowego dokonana na rzecz Skarbu Państwa korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy podatnik nie pomniejszał podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy ww. obiektu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2004 r. (z datą wpływu 29.03.2004 r., znak: 176/04), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8.01.1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz.50 ze zm.), opodatkowaniu podatkie ...


Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu JDA SAD, w którym stwierdzono błędy?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.03.2004 r., wyjaśnia co następuje. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu JDA SAD, w któr ...

Czy podatnik ma prawo obniżyć podatek należny o naliczony z tytułu importu towarów dokonanego przed dniem zgłoszenia rejestracyjnego?

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże na podstawie przepisu art. 25 ust. 3 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy poda ...

W jaki sposób rozliczyć podatek od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilino prawnych zaciągnięcie pożyczki od kontrahenta mającego siedzibę w Szewcji?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismami z dnia 1 czerwca 2004 r. L.dz. FZ/46/2004, Spółka zwr ...

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszej Spółki z dnia 17.08.2004 (data wpływu 20.08.2004) w sprawie udzielenia informacji na temat: prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homo ...

Generowanie strony w 10 ms