Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Policja


Czy należności wypłacone policjantowi na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.) w wysokości i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz.U. Nr 191 poz. 1598) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Wypełniając dyspozycję art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 19.02.2004 r. czy należności wypłacane policjantowi na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.) w wysokości i na zasadach określonych p ...

Czy usługi statutowe świadczone przez Policję winny być ewidencjonowane na podstawie faktur VAT jako usługi zwolnione, czy też na podstawie not księgowych jako nie podlegające ustawie o VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 czerwca 2004r. L.dz. F-0168/33/04/HW (data wpływu 1 lipiec 2004r.) stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r ...

Czy wydawane posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące oraz wypłacane ryczałty pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadkach: 1. Posiłki profilaktyczne dla policjantów. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.09.2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz.U. Nr 166, poz. 1366) policjantom przysługuje posiłek profilaktyczny wydawany bezpłatnie w naturze w przypadku pełnienia służby w okresie zimowym na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie. X w drodze przetargu wyłoniła prywatne podmioty gospodarcze, które wydają policjantom posiłki w naturze na podstawie bonów. 2. Napoje chłodzące dla policjantów wydawane na podstawie § 11 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia. 3. Napoje chłodzące dla pracowników wydawane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279 z późn. zm.). 4. Ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę wypłacany policjantom. Zgodnie z decyzją nr 137 Komendanta Głównego Policji z 27.05.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP nr 11, poz. 58 z późn. zm.) policjanci otrzymują ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych. 5. Ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników. Na podstawie decyzji Komendanta w X z 9.07.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Policji i jednostek Policji woj. X – pracownicy otrzymują ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej.

Działając na podstawie art. 14 b) § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 197 poz. 926 z późn. zm.) zmieniam informację udzieloną przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r. nr D-2/415/18/2004, w części dotyczącej opodatkowania otrzymanych przez policjantów posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących Zgodnie z art. 21 us ...

Czy darowizny rzeczowe przekazane przez Starostwo Powiatowe na rzecz Policji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2004 r. znaku F.I.3011/28/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; W myśl art. 7 ust. 1 i ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności Policji w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo Komendy Wojewódzkiej Policji z dnia 26 marca 2004r. Nr L.dz. Fdp 1413/04 (wpływ do tut. Organu 02 kwietnia 2004r.) uzupełnione pismem z dnia 24 maja 2004r. Nr L.dz. F 2090/04 w sprawie stosowania przepis ...

Czy w przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszklanego w tym samym roku podatkowym /2004/ tej samej osobie, tj. funkcjonariuszowi Policji, który następnie przeszedł na emeryturę, będą miały zastosowanie obydwa zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 38 i pkt 77 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przedmiotowe świadczenie wypłacane emerytom należy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy opodatkować 10%-wym podatkiem zryczałtowanym ?

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z poźn. zm.) policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U.z 2002 r., Nr 100, poz. 918) o ...

Czy podmioty świadczące na rzecz komendy policji usługi legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu powinny opodatkowywać ww. usługi 22 % stawką podatku od towarów i usług? ”

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 27 grudnia 2004 r. w komendzie policji odbył się przetarg na świadczenie usług m.in. w zakresie legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu ( symbol PKWiU 74.30.16-00.00 ). Podczas wspomnianego przetargu nastąpiła rozbieżność dotycząca opodatkowania ww. usług legalizacji urządzeń. W kalkulacji c ...

Czy są opodatkowane, zwracane przez Komendę Wojewódzką Policji, koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do pracy?

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwracanych przez Komendę Wojewódzką Policji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do pracy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie, działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W świetle art. 9 ust. 1 ustawy z dnia ...

W sprawie opodatkowania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, uzyskanej przez funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w latach 1992-1997.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 października 2004 r. Nr PB5/KD-033-71-1614/04, w sprawie opodatkowania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, uzyskanej przez funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w latach 1992-1997 koryguje pismo z dnia 28 września 2004 r. Nr PB3/005-1-4 ...

Generowanie strony w 6 ms